Historisk arkiv

Svar på spm. 32 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fjerning av skatteklasse 2

Jeg viser til brev 29. oktober 2013 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen.

Spørsmål
“Barne-, familie- og likestillingsministeren uttaler til VG 18. oktober at hun vil jobbe for å få flere minoritetskvinner i arbeid. I den avgåtte regjeringens budsjettforslag for 2014, foreslås det å avvikle skatteklasse 2 for ektepar. Av alle ektepar der eldste ektefelle var under 61 år som ble lignet i klasse 2 i 2011, bestod om lag 67 pst. av minst én innvandrer. Det er mer enn en fordobling siden 2001. Hvilken effekt mener finansministeren at fjerning av skatteklasse 2 vil ha på minoritetskvinners arbeidstilbud?”

Svar
Ektefeller kan lignes sammen i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I skatteklasse 2 er personfradraget dobbelt så høyt som i klasse 1. Å bli lignet i klasse 2 er skattemessig gunstig hvis den ene ektefellen har for lav inntekt til å få utnyttet sitt eget personfradrag (i de vanlige tilfellene under om lag 80 000 kroner i inntekt). Maksimal fordel av å lignes i klasse 2 er 13 200 kroner i 2013. I Nord-Troms og Finnmark utgjør den maksimale fordelen 15 200 kroner.

Ordningen med klasse 2 kan gi høyere marginalskatt på eventuell arbeidsinntekt for den hjemmeværende og kan derfor svekke arbeidsinsentivene. Som det påpekes i spørsmålet, består en stor andel av ekteparene i arbeidsfør alder som lignes i klasse 2, av minst én innvandrer. Lav yrkesdeltakelse blant innvandrerkvinner er en utfordring for integrering. I en analyse av Vattø og Jia (2013)[1] anslås gjennom modellsimulering virkninger på yrkesdeltakelsen blant gifte kvinner av å fjerne skatteklasse 2. Modellberegningene tyder på at yrkesdeltakelsen blant gifte kvinner vil øke ved fjerning av klasse 2. Hvor stor effekten er for innvandrerkvinner, er ikke anslått særskilt i studien. Forskning tyder på at arbeidstilbudet til lavinntektsgrupper er mer følsomt for endring i marginalskatten enn andre grupper.

I utformingen av et skattesystem må en i tillegg til virkninger på arbeidstilbudet også ta hensyn til fordelingsvirkninger og andre politiske prioriteringer. Det må også vurderes om andre virkemidler enn endringer i skattesystemet kan være mer egnet for å nå bestemte mål. Regjeringen vurderer nå forslaget til Stoltenberg II-regjeringen om å fjerne klasse 2 for ektepar i arbeidet med tilleggsproposisjonen som legges fram 8. november.

Med hilsen
Siv Jensen[1] Vattø og Jia (2013) Tax Response Inertia in Labor Supply: Effects of State Dependence in Preferences and Opportunities, i Vattø The Dynamics of Labor Supply Responses to Tax Changes. Interpretations and Comparisons of Results from Microsimulation Models and Panel Data Approaches. Dissertation. Chapter 4. Freien Universität Berlin.