Forsiden

Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål nr. 243 fra Kari Elisabeth Kaski

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Jeg viser til brev av 13. november 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra Kari Elisabeth Kaski.

«På hvilke konkrete måter og med hvilken begrunnelse mener statsråden at SSB må omstilles og effektiviseres, og er det etter finansministerens syn behov for, eller har det vært uttrykt et behov fra SSB om, økte midler til gjennomføringen av omstillingen på en tilfredsstillende måte?»

Begrunnelse:
SSB har det siste året gjennomgå omstilling med sikte på å modernisere og effektivisere. I utlysningsteksten for administrerende direktør i SSB, stillingen Christine Meyer fikk, sto det blant annet:

«Aktuelle kandidater til stillingen må ha relevant høyere utdanning og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet og evne til å lede og utvikle en stor organisasjon. (…) Det vil bli lagt vekt på vilje og evne til å utvikle og omstille organisasjonen.»

I tildelingsbrevet fra Finansdepartementet til SSB for 2017 understrekes det blant annet at SSB står overfor et omfattende moderniseringsbehov for å kunne oppfylle viktige strategiske mål og krav til kostnadseffektivitet, jf. også omtale i Prop 1 S for Finansdepartementet (2016-2017). Behovet for effektivisering er ifølge finansministeren også understreket i de faste møtene.          

Svar:
Norge har en stor offentlig sektor. Det gjør det ekstra viktig å bruke ressursene effektivt. Tydelige prioriteringer av mål, og en systematisk og kontinuerlig innsats for å øke effektiviteten av offentlig sektor er nødvendig. Regjeringen innførte en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra 2015. Denne reformen gir en forutsigbar årlig reduksjon i inntektsrammene til offentlige virksomheter. Gevinstene tilfaller fellesskapet, samtidig som virksomhetene stadig må effektivisere egen virksomhet. Reformen er forutsatt å inngå som en fast del av budsjettarbeidet.

Generelt vil forvaltningen måtte vente seg stramme budsjetter fremover. Eventuelle reduksjoner i budsjettrammene for den enkelte virksomhet må møtes med interne effektiviseringstiltak. Det gjelder også for SSB.

SSB står overfor et betydelig moderniseringsbehov for å kunne oppfylle viktige strategiske mål og møte økte krav til kostnadseffektivitet. Arbeidsoppgavene skal effektiviseres og de må stå bedre rustet til en digital fremtid. Modernisering skal gi SSB mulighet til i større grad å automatisere datafangsten. Det vil bidra til både å lette oppgavebyrden for oppdragsgiverne, gi økt kvalitet i dataene som samles inn og øke merverdien overfor brukerne.  

Som påpekt i Prop. 1 S (2017-2018) vil gjennomføring av moderniseringsprogrammet være ressurskrevende. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerket 30,9 mill. kroner til moderniseringsprogrammet. I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått satt av i alt 10 mill. kroner til moderniseringsprogrammet.    

Med hilsen

Siv Jensen