Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spm. 1333 fra representant Kaski

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fordeling av samlede skatteendringer i femårsperioden 2014-2018 på inntektsintervall

Jeg viser til brev av 13. april fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski:

«Hvordan fordeler samlede skatteendringer i femårsperioden 2014-2018 seg på

inntektsintervallene 0-150 000, deretter for hver 100 000 i økning opp til 1 million, deretter for hver 1 mill. i økning til 10 mill., målt som total endring i skatt, andel av samlet endring i skatt og gjennomsnittlig skatteendring per person i hvert intervall?»

Skattesystemet skal være vekstfremmende og legge til rette for styrket konkurransekraft og at det skapes flere nye lønnsomme arbeidsplasser. Regjeringen har derfor prioritert skattelettelse som stimulerer til arbeid og innsats, og et lavere skattenivå for å gi mer valgfrihet til familiene. Det skal lønne seg mer å spare, jobbe og investere. Lavere skattesats på lønn og bedriftsoverskudd er særlig vekstfremmende. Formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og svekker privat norsk eierskap. Derfor har vi redusert skattetrykket.

De samlede skatte- og avgiftsendringene under regjeringen Solberg til og med Nasjonalbudsjettet 2018 summerer seg til 24,3 mrd. kroner.

Departementet kan gi anslag på gjennomsnittlige skatteendringer (inntekts- og formuesskatt) per person i ulike inntekts- og formuesintervaller. Endringer i selskapsskatten og i avgiftene inngår ikke i analysen.

Analyser som omfatter skatteendringer over flere år, er komplekse og tidkrevende, og usikkerheten i analysene øker jo flere år analysen dekker. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører slike analyser kun for vedtatte skatteregler og begrenset til en stortingsperiode. De flerårige analysene omtalt nedenfor dekker derfor stortingsperioden 2013-2017. I tillegg vises anslag på gjennomsnittlige endringer i skatt etter inntekt og formue for det vedtatte budsjettet for 2018.

Anslag for skatteendringer fra 2013 til 2017 er basert på SSBs beregninger med skattemodellen LOTTE-Skatt. I beregningene er skattereglene i 2013 fremført til 2017-nivå. Dette er gjort ved at beløpsgrensene (fradrag og innslagspunkt) som gjaldt i 2013, justeres med anslag for årlig lønnsvekst til 2017. Skatteberegningene med 2013-regler fremført til 2017 sammenlignes med en beregning der skattesystemet i 2017 er lagt til grunn. Differansen mellom disse to beregningene illustrerer den samlede virkningen av vedtatte endringer i 2014, 2015, 2016 og 2017. Det er beregnet med utgangspunkt i befolkningssammensetningen, inntekter og formue slik disse er anslått for 2017.   

Beregningene for skatteendringer fra 2013 til 2017 inkluderer alle endringer i inntekts- og formuesskatten til personer som det har vært mulig å regne på i modellen. Beregningene gir et anslag på et samlet proveny som er om lag 21,5 mrd. kroner lavere påløpt i 2017 enn hva det ville vært med skattesystemet i 2013. Av dette utgjør formuesskatten om lag 5,6 mrd. kroner.

Enkelte endringer i perioden 2014-2017 er ikke med i beregningene fordi de ikke inngår i LOTTE-Skatt. Det gjelder blant annet følgende endringer i personbeskatningen:

 • ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon innført i 2017
 • fradrag i inntektsskatten for personer med aksjeinnskudd som faller inn under skatteinsentivordningen for langsiktige investeringer i oppstartsselskap
 • ordningen med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter
 • økt skjermingsrente i aksjonær- og deltakermodellen
 • økt samlet sparebeløp i BSU fra 200 000 til 300 000 kroner
 • skattlegging av lån fra selskap til personlig aksjonær

I beregningene for virkningene av skatteendringene for 2018 er skattereglene i 2018 sammenlignet med referansesystemet for 2018 (2017-regler justert til 2018-nivå). Beregningene inkluderer alle skatteendringer for personer som har vært mulig å regne på i SSBs skattemodell LOTTE-Skatt. Til sammen utgjør dette lettelser på om lag 1,6 mrd. kroner. Av dette utgjør formuesskatten om lag 0,8 mrd. kroner.

Enkelte endringer i inntektsskatten for personer i 2018 inngår ikke i beregningene. Det gjelder:

 • innstramminger i fradragsreglene og arbeidsgivers skattefrie dekning av merutgifter til kost og losji
 • redusert beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap
 • fjerning av skattefritt hyretillegg
 • redusert rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen
 • skattlegging av kortidsutleie av egen bolig

Endringer i selskapsbeskatningen, arveavgiften, merverdiavgift og særavgifter, er ikke medregnet i noen av beregningene. Atferdsendringer som følge av skatteendringer er ikke tatt hensyn.

Tabell 1 og 2 viser fordelingsvirkningene av skatteendringene fra 2013 til 2017 og for 2018 etter bruttoinntektsintervaller for alle personer 17 år og eldre.

Tabell 1 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt fra 2013 for alle personer som er 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslag for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig   skatt i referanse-alternativet. Prosent

Gjennom-snittlig   skatt i referanse-alternativet. Kroner

Endring i skatt.   Mill. kroner

Andel av samlet   endring i skatt. Prosent

Gjennom-snittlig   endring i skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

573 200

5,0

3 100

-480

2,2

-800

150 000 - 250
000 kr.

561 600

8,6

17 600

-1 420

6,6

-2 500

250 000 - 350
000 kr.

707 200

16,2

48 900

-2 290

10,6

-3 200

350 000 - 450
000 kr.

687 200

20,9

83 600

-2 680

12,5

-3 900

450 000 - 550
000 kr.

591 000

23,3

116 200

-2 760

12,8

-4 700

550 000 - 650
000 kr.

400 900

25,1

149 400

-2 630

12,2

-6 600

650 000 - 750
000 kr.

234 500

27,3

189 800

-1 930

9,0

-8 200

750 000 - 850
000 kr.

146 400

29,1

231 500

-1 340

6,2

-9 200

850 000 - 950
000 kr.

94 700

30,4

272 700

-950

4,4

-10 000

950 000 - 1¨
mill. kr.

36 200

31,5

307 100

-420

2,0

-11 700

1 - 2 mill. kr.

190 100

34,4

441 200

-3 000

13,9

-15 800

2 - 3 mill. kr.

20 400

37,7

897 800

-600

2,8

-29 400

3 - 4 mill. kr.

5 600

38,3

1 311 300

-250

1,2

-45 000

4 - 5 mill. kr.

2 400

39,4

1 756 200

-170

0,8

-69 300

5 - 6 mill. kr.

1 300

38,1

2 092 300

-100

0,5

-72 600

6 - 7 mill. kr.

700

39,7

2 552 600

-60

0,3

-88 600

7 - 8 mill. kr.

500

39,6

2 964 300

-50

0,2

-104 800

8 - 10 mill.   kr.1

600

38,5

3 365 800

-50

0,2

-83 500

10 mill. kr. og
over

1 200

37,8

7 179 000

-350

1,6

-283 200

I alt

4 255 700

24,7

112 300

-21 520

100,0

-5 100

1 Noen intervaller i fordelingen på bruttoinntekt er slått sammen for å få mange nok personer i hvert inntektsintervall.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås Skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 2 Anslått skatt i referansen for 2018 og endring i skatt for 2018 for alle personer som er 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslag for skatteendringer er regnet i forhold til referansen for 2018.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig   skatt i referanse-alternativet. Prosent

Gjennom-snittlig   skatt i referanse-alternativet. Kroner

Endring i   skatt. Mill. kroner

Andel av samlet   endring i skatt. Prosent

Gjennom-snittlig   endring i skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

560 200

4,9

3 000

-50

3,0

-100

150 000 - 250
000 kr.

543 500

8,2

16 700

-190

11,6

-300

250 000 - 350
000 kr.

694 500

15,7

47 300

-190

11,6

-300

350 000 - 450
000 kr.

681 500

20,6

82 200

-180

11,0

-300

450 000 - 550
000 kr.

600 500

23,1

115 100

-170

10,4

-300

550 000 - 650
000 kr.

430 300

24,8

147 800

-160

9,8

-400

650 000 - 750
000 kr.

256 600

26,9

187 200

-130

7,9

-500

750 000 - 850
000 kr.

159 600

28,8

229 000

-90

5,5

-500

850 000 - 950
000 kr.

103 700

30,2

270 400

-60

3,7

-600

950 000 - 1
mill. kr.

39 100

31,1

303 200

-30

1,8

-700

1 - 2 mill. kr.

209 500

34,3

439 900

-260

15,9

-1 200

2 - 3 mill. kr.

21 000

38,1

909 300

-50

3,0

-2 500

3 - 4 mill. kr.

5 400

39,1

1 329 500

-30

1,8

-4 800

4 - 5 mill. kr.

2 400

40,0

1 768 300

-20

1,2

-6 700

5 - 6 mill. kr.

1 300

39,7

2 166 500

-10

0,6

-10 100

6 - 7 mill. kr.

1 000

39,0

2 504 800

-10

0,6

-7 800

7 - 9 mill. kr.   1

600

40,3

3 204 300

0

0,0

-6 300

9 mill. kr. og
over1

1 300

39,1

6 687 400

-30

1,8

-24 600

I alt

4 312 000

24,7

114 900

-1 640

100,0

-400

1 Noen intervaller i fordelingen på bruttoinntekt er slått sammen for å få mange nok personer i hvert inntektsintervall.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås Skattemodell, LOTTE-Skatt.

 

Med hilsen
Siv Jensen