Historisk arkiv

Svar på spørsmål nr. 627 fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Om innføring av arbeidsgiverplikter på tips

Jeg viser til brev 19. desember 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud:

Er det riktig at arbeidsgivere kan trekke fra arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon samt administrasjon fra mottatt tips før beløpene blir skattepliktig for den enkelte arbeidstaker?

Begrunnelse:
Regjeringen foreslo i prp. 1 LS (2018-2019) at arbeidsgiver skulle få plikt til å innberette mottatt tips for den enkelte arbeidstaker og at de må betales arbeidsgiveravgift, feriepenger osv. av beløpet. Stortinget sluttet seg til dette.

Ifølge en sak som gjengitt i Frifagbevegelse har ansatte i medlemsbedrifter i NHO reiseliv mottatt et brev der det opplyses at det vil bli trukket fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og administrative kostander før fra de innkomne tipspengene før fordeling til den ansatte.

Dette vil bety at de ansatte mottar langt mindre tips enn tidligere og kan ikke være i tråd med de som ble foreslått i saken.

Svar:
Tips den ansatte mottar er skattepliktig inntekt. Slik var det også tidligere, men de nye reglene pålegger arbeidsgiver en generell plikt til å rapportere inn og betale arbeidsgiveravgift av tips, på samme måte som for annen lønn. Det vil gi bedre etterlevelse av skatteplikten, de ansatte utvidede rettigheter og likere vilkår i arbeidslivet.

Representanten spør om arbeidsgiver kan trekke fra arbeidsgiveravgift mv. fra tipsinntekter før utbetaling til de ansatte. Dette er ikke et spørsmål om skattereglene for tips, som ligger under mitt ansvarsområde, men et spørsmål om arbeidsgivers rett til å bestemme over slike inntekter. Det må avgjøres på bakgrunn av privatrettslige forhold og vil bero på hvor langt arbeidsgivers styringsrett går i det konkrete tilfellet. I lovproposisjonen uttalte regjeringen likevel følgende om denne problemstillingen, jf. Prop. 1 LS (2018-2019) s. 90: «Arbeidsgiver kan velge å føre tips de ansatte mottar inn i virksomhetens inntekt, så lenge arbeidsavtalen eller andre privatrettslige forhold ikke er til hinder for dette». Formålet med de nye reglene er særlig å sikre lik skattlegging av arbeidsinntekter og samtidig styrke de ansattes rettigheter.

Med hilsen

Siv Jensen