Historisk arkiv

Svar på spm. 1264 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Om videre arbeid for Havbruksskatteutvalget

Jeg viser til brev av 19. mars fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Spørsmål:
«Det har nå kommet en tilnærmet total motstand blant de politiske partiene mot grunnrenteskatt for oppdrett. Vil statsråden på denne bakgrunn endre eller trekke mandatet for utvalget som utreder grunnrenteskatt?»

Svar:
Stortingsrepresentanter fra SV fremmet i Dokument 8:192 S (2017-2018) forslag om å be regjeringen utrede og legge frem forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjonsavgift). Regjeringen varslet 27. april 2018 at den heller vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk. Ved behandlingen i Stortinget ble det flertall for å be regjeringen nedsette et parts­sammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, se Innst. 338 S (2017-2018).

Regjeringen nedsatte på denne bakgrunn Havbruksskatteutvalget høsten 2018. Utvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. I tillegg til personer fra akademia og advokater består utvalget av representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019. Finansdepartementet har også opprettet et forum for Havbruksskatteutvalget bestående av representanter fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter.

Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen, samtidig somselskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. I tråd med stortingsvedtaket skal utvalget utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder en produksjonsavgift og en grunnrenteskatt. Utvalget skal blant annet også vurdere hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

Havbruksskatteutvalget fortsetter sitt arbeid etter fastsatt plan, slik at innstilling foreligger innen 1. november 2019. Utvalget er i mandatet bedt om å belyse en rekke av de spørsmålene som har vært fremme i debatten den siste tiden. Det er derfor nyttig at Havbruksutvalget fullfører sitt arbeid slik Stortinget og regjeringen har bedt om, også om det konkluderes med å ikke gå videre med saken. Jeg viser forøvrig til mitt svar på spørsmål nr. 1259 fra stortingsrepresentant Terje Aasland.

 

Med hilsen
Siv Jensen