Historisk arkiv

Svar på spm. 415 fra stortingspresident Torgeir Knag Fylkesnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Om statsobligasjoner

Jeg viser til brev 28. november 2019 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

«Markedet for norske statsobligasjoner er lite sammenlignet med andre land. Statsobligasjoner er aktiva med lav risiko, og knapphet på disse gjør at mange investerer i eiendom i stedet. Etterspørselen etter «grønne obligasjoner» er økende i finanssektoren, og grønne obligasjoner kan bli sentrale i Norges Banks markedsoperasjoner fremover pga. av klimarisiko. Har regjeringen vurdert å øke tilbudet av statsutstedte obligasjoner, for eksempel flere grønne obligasjoner utstedt av statsbanksektoren?»

Svar:
Staten låner først og fremst for å finansiere statlige utlånsordninger, men også i noen grad for å dekke forfall av eksisterende gjeld og for at staten skal ha en tilstrekkelig kontantbeholdning. Det legges også vekt på at statens opplåning så langt som mulig skal bidra til å opprettholde og utvikle velfungerende og effektive finansmarkeder i Norge. De statlige utlånsordningene som finansieres gjennom opptak av statsgjeld inkluderer blant annet Statens lånekasse for utdanning, Husbanken, boliglånsordningen i Statens pensjonskasse og Eksportkreditt Norge.

Såkalte «grønne» obligasjoner er obligasjoner som er utstedt for å finansiere konkrete enkeltprosjekter som har en klar miljøprofil. Innretningen av den statlige gjeldsforvaltningen innebærer at statens innlån ikke er øremerket bestemte institusjoner eller konkrete enkeltprosjekter, herunder prosjekter med en klar miljøprofil, men er generelle innlån til statsbankene. Utstedelse av «grønne» obligasjoner har derfor ikke vært vurdert for statsbanksektoren.

Med hilsen
Siv Jensen