Historisk arkiv

Svar på spm 1378 fra stortingsrepresentant Freddy Andrè Øvstegård

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Om oppfølging av offentlighetsloven og Nicolai Tangen

Jeg viser til brev 22. april 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård til skriftlig besvarelse:

«Mener statsråden at det er tilfredsstillende oppfølging av offentlighetsloven når Nicolai Tangens navn ikke var på søkerlisten for stillingen før ansettelsen i praksis var avgjort, og hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at lovens intensjon blir fulgt opp i framtiden?»

Svar:
Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13.

Derfor må Norges Bank selv vurdere hvordan den vil sikre størst mulig grad av åpenhet både om ansettelsesprosessen og bankens håndtering av forhold som er tatt opp i mediene den siste tiden. Finansdepartementet er klageinstans i saker om Norges Banks avgjørelser etter offentleglova, og departementet vurderer ikke spørsmål om bankens rettsanvendelse etter offentleglova utenom klagesaksbehandling.

Det er det stortingsoppnevnte representantskapet som fører tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Banks ansettelsesprosesser gjøres i tråd med relevant regelverk for ansettelsesprosesser, herunder offentleglova som Norges Bank også er omfattet av.

Representantskapet avholdt et ekstraordinært møte 22. april 2020 om blant annet bankens prosess for ansettelsen av ny daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Banks hovedstyre mottok 23. april 2020 en rekke spørsmål fra representantskapet til skriftlig besvarelse. Banken er bedt om å svare på spørsmålene så raskt som mulig og senest 29. april 2020 av hensyn til representantskapets videre behandling. Spørsmålene omfatter også anvendelsen av offentleglova i ansesttelsesprosessen

Med hilsen
Jan Tore Sanner