Historisk arkiv

Brev om retningslinjer for boliglån

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i et brev til Finanstilsynet bedt tilsynet om å se nærmere på hvordan retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål er gjennomført i bankene, og hvilke virkninger tiltaket kan ha hatt for husholdningene, bankene og boligmarkedet. Tilsynet skal blant annet vurdere om retningslinjene praktiseres på en fleksibel måte. Tilsynet skal også vurdere om en forskriftsfastsettelse fra departementet er mer egnet enn å ha retningslinjene i et rundskriv fra Finanstilsynet som i dag.

- Retningslinjene må gi rom for den fleksibiliteten som er nødvendig for at trygge låntakere kan regne med å få boliglån hos bankene. Vi har sendt et brev til tilsynet der vi ber de vurdere om retningslinjene praktiseres på en fleksibel måte slik at det blir tatt hensyn til boligkjøpernes betalingsevne, sier finansminister Siv Jensen.

Finanstilsynet ga i 2010 retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til bolig­formål i Norge. Retningslinjene ble strammet inn i 2011, blant annet slik at bankene normalt bør kreve at låntakere har minst 15 prosent egenkapital ved boligkjøp. Det er imidlertid bygget inn en viss fleksibilitet i retningslinjene, og bankene kan avvike fra 15 prosentregelen hvis det foreligger tilleggssikkerhet eller det er gjort en særskilt forsvarlighets­vurdering.

- Dette er en direkte oppfølging av Sundvolden-erklæringen, hvor det er omtalt at Regjeringen vil at egenkapitalkravet skal praktiseres på en fleksibel måte slik at det hensyntar låntakers betalingsevne, sier finansminister Siv Jensen.

Les brevet her