Historisk arkiv

Nyheter

Seminar om produktivitetsutviklingen – sentrale utviklingstrekk og drivkrefter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Mandag 9. desember 2013 arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål seminar om produktivitetsutviklingen i Norge, med vekt på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter.

Over tid bestemmes velferdsutviklingen i Norge først og fremst av veksten i fastlands­økonomien, og da særlig av produktivitetsveksten. Gjennom 1990-tallet og fram til midten av forrige tiår holdt produktivitetsveksten seg godt oppe i Fastlands-Norge. De siste årene har imidlertid veksten i produktiviteten vært klart svakere. Selv om dette er et trekk vi også finner igjen i en del andre land, kan det gi grunnlag for å reise spørsmål om framtidig inntekts- og velstandsutvikling. Det er et behov for å analysere årsakene til nedgangen i produktivitetsveksten, og hvilke utfordringer denne kan føre med seg. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved at regjeringen har varslet at den vil nedsette en produktivitetskommisjon.

Hvordan har utviklingen i fastlandsøkonomien vært sammenliknet med andre land? Forstår vi hva som ligger bak den avdempingen vi har sett i produktivitetsveksten de siste årene? Og hva bør vi gjøre for å bygge opp under en vekstkraftig fastlandsøkonomi i årene framover?

Dette er innledningene:

  • Kommisjonsleder Peter Birch Sørensen presenterte erfaringer fra den danske produktivitetskommisjonen. Kommisjonen ble oppnevnt av den danske regjeringen i mars 2012. Den skal kartlegge årsakene til den svake danske produktivitetsutviklingen siden midten av 1990-tallet og foreslå tiltak som kan styrke produktiviteten både i privat og offentlig sektor.
  • Leder for strukturpolitisk divisjon i OECD Alain Deserres presenterte produktivitetsutviklingen i Norge i et OECD-perspektiv. Produksjonen per timeverk er høy i Norge sammenliknet med nivået i andre land, men produktivitetsveksten har som i flere andre land avtatt de siste årene. Er det noen sentrale fellestrekk mellom land, og er det områder der Norge skiller seg ut fra disse?
  • Professor Kjell Salvanes fra Norges Handelshøyskole presenterte humankapitalens betydning for vår produktivitet og velferd. Hva sier forskningen om produksjonen av humankapital, og om hvordan humankapitalen fordeles på ulike sektorer i økonomien?
  • Holden III-utvalget har sett på utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelse, i lys av bl.a. et høyt kostnadsnivå og en svakere produktivitetsutvikling. Utvalgsleder Steinar Holden presenterte noen av konklusjonene fra utvalgets rapport.

Seminaret ble åpnet av statssekretær Paal Bjørnestad fra Finansdepartementet. Se plansjene fra hans presentasjon.

Se programmet for seminaret her.

For mer informasjon, les om Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål.