Historisk arkiv

Tilleggsmandat til Scheel-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet ber utvalget også vurdere forslag som gir netto skattelettelser, ikke bare provenynøytrale forslag.

Å redusere satsen på alminnelig inntekt til 27 prosent og begrense fradrag for renter til nærstående er et første skritt i en nødvendig tilpasning av selskapsskatten til den internasjonale utviklingen. Det kan bli behov for ytterligere satsreduksjoner og andre tiltak for å gjøre selskapsskatten mer robust. Scheel-utvalget er bedt om å vurdere dette nærmere. Utvalgets mandat forutsetter imidlertid at forslagene skal være provenynøytrale. Siden Regjeringen vil redusere skatte- og avgiftsnivået, vil Finansdepartementet be utvalget vurdere også samlede forslag som gir netto skattelettelser. Utvalget vil også bli bedt om å vurdere avskrivningsreglene.

Brev til utvalget med endret mandat