Historisk arkiv

Beslutninger om avsluttet observasjon og gjeninkludering av selskap i SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har etter råd fra Etikkrådet besluttet å gjeninkludere ett selskap og å avslutte observasjon av et annet selskap i SPUs investeringsunivers.

Avsluttet observasjon
Etikkrådet ga 24. juni 2011 råd om å sette det britiske selskapet Randgold Resources Ltd. til observasjon grunnet risikoen for medvirkning til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner ved etableringen av en gullgruve i Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Selskapet har vært til såkalt lukket observasjon.

Etikkrådet tilrådde 13. januar 2014 å avslutte observasjonen av selskapet. Basert på en vurdering av hvordan selskapet har håndtert situasjonen under observasjonsperioden, kan ikke Etikkrådet se at det foreligger uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Finansdepartementet har tatt tilrådningen til følge.

Les mer:

 

Gjeninkludering
SPUs retningslinjer for observasjon og utelukkelse sier at fondets midler ikke skal være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer, selger våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for statsobligasjonsunntak. Denne ordningen er omtalt i mandatet for forvaltningen av SPU § 3-1 annet ledd bokstav c.

Statsobligasjonsunntaket gjaldt tidligere obligasjoner utstedt av Myanmar. Etikkrådet avga på denne bakgrunn 14. november 2008 en tilrådning til Finansdepartementet med anbefaling om å utelukke selskapet Dongfeng Motor Group Co. Ltd. fra SPU fordi selskapet leverte militære kjøretøyer til myndighetene i Myanmar. Finansdepartementet tok tilrådningen til følge, og selskapet har vært utelukket fra SPU siden mars 2009.

Internasjonale sanksjoner og tiltak endres over tid. Den 30. januar 2014 offentliggjorde Finansdepartementet at det i samråd med Utenriksdepartementet hadde kommet til at unntaket ikke lenger burde gjelde for Myanmar. Etikkrådet ble informert om denne beslutningen i brev av 28. januar 2014. Dette medførte at grunnlaget for utelukkelsen av selskapet ikke lenger var til stede. Etikkrådet anbefalte derfor i sin tilrådning 31. januar 2014 å oppheve utelukkelsen av selskapet.

Finansdepartementet har tatt tilrådningen til følge.

Les mer: