Historisk arkiv

Ekspertutvalg om flerårige budsjetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag utnevnt utvalget som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.

Regjeringen har i dag utnevnt utvalget som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.

Staten legger beslag på en vesentlig del av samfunnets ressurser. Innenfor en helhetlig budsjettprosess, hvor ulike tiltak vurderes opp mot hverandre, er det behov for et godt beslutningsgrunnlag og forutsigbar finansiering av investeringer, slik at de kan gjennomføres på et rasjonelt vis og gi de forventede resultater. Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Utvalgets tilrådinger skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for statlige prioriteringer og fremme en effektiv bruk av offentlige midler.

Utvalget vil ledes av direktør Øystein Børmer (Direktoratet for økonomi­styring) og skal levere sin rapport innen utgangen av november 2015.

Sammensetning av utvalget:

  • Direktør Øystein Børmer (utvalgsleder), Oslo
  • Fagdirektør Harald Brandsås, Oslo
  • Direktør Anna Rømo, Oslo
  • Stedfortredende generaldirektør Kristina Lundqvist, Sverige
  • Konsernleder Stein Berntsen, Stavanger
  • Professor emeritus Kåre P. Hagen, Bergen
  • Spesialrådgiver Tore Eriksen, Oslo
  • Direktør Marianne Mancini, Oslo
  • Økonomidirektør Hanne Gaaserød, Hamar