Historisk arkiv

Endringer i flere lover på finansmarkedsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram lovforslag med forslag til endringer i flere lover på finansmarkedsområdet. Blant annet er det foreslått krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser for nye avtaler i private og frivillige mv.

Finansdepartementet har i dag lagt fram lovforslag med forslag til endringer i flere lover på finansmarkedsområdet. Blant annet er det foreslått krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser for nye avtaler i private og frivillige livsforsikringer utenfor arbeidsforhold,  lovregulering av utkontraktering av oppgaver på finansområdet, nye regler om eierkontroll i børser og verdipapirregistre, samt endrede regler om sentrale motparter. I tillegg foreslås en ny lov om kredittvurderingsbyråer.  

I proposisjonen foreslår Finansdepartementet at gjeldende eierbegrensningsregler for børser og verdipapirregistre endres til eierkontrollregler liknende reglene som i dag gjelder for blant annet finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Forslaget til nye eierkontrollregler er en oppfølgning av EFTA-domstolens avgjørelse om at gjeldende eierbegrensningsregler strider mot EØS-avtalen. Departementet foreslår videre å endre verdipapirhandellovens regler om sentrale motparter («oppgjørssentraler») for å etablere norske regler som er likeverdige med virksomhetsreglene for sentrale motparter som følger av EUs forordning 648/2012 om OTC derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). Videre foreslås det at reglene i finansavtaleloven som gjennomfører EØS-regler om grensekryssende betalinger i euro og tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, oppdateres i tråd med nye EØS-regler.

EØS-regler om likestilling mellom kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester krever et forbud mot bruk av kjønn som faktor ved beregning av premier og ytelser i forsikringer som er private, frivillige og utenfor arbeidsforhold. Norge har i likhet med mange andre land benyttet seg av et unntak fra denne regelen, men EU-domstolen fant i en avgjørelse i 2011 at et unntak i direktivet fra dette prinsippet var ugyldig. I tråd med dette foreslås det å endre forsikringsvirksomhetsloven slik at det stilles krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser for nye avtaler i private og frivillige livsforsikringer utenfor arbeidsforhold. For å bidra til et fungerende flyttemarked for spare- og pensjonsavtaler med garanterte ytelser og overskuddsdeling,  som ikke lenger tilbys i markedet, legges det til grunn at flytting av slike kontrakter ikke skal anses som inngåelse av en ny avtale.

Departementet foreslår videre å lovfeste bestemmelser knyttet til finansinstitusjoners adgang til å utkontraktere oppgaver. I tillegg til forslaget om en ny bestemmelse i finansieringsvirksomhetsloven, foreslås også en ny bestemmelse i finanstilsynsloven som pålegger institusjoner under tilsyn av Finanstilsynet en meldeplikt ved utkontraktering. Det foreslås også at  Finanstilsynet gis hjemmel til å sette vilkår for utkontrakteringen eller gi institusjonen pålegg om å ikke iverksette eller om å avslutte et utkontrakteringsoppdrag.

Departementet legger i proposisjonen også fram forslag om en ny lov om kredittvurderingsbyråer. Bakgrunnen for forslaget er at EUs forordning nr. 1060/2009 (CRA I), som inneholder nærmere regler for registrering av og tilsyn med kredittvurderingsbyråer, samt om utøvelse av kredittvurderingsbyråenes organisasjon og virksomhet, er tatt inn i EØS-avtalen og krever gjennomføring i norsk rett.

I tillegg fremmer departementet forslag om å lovfeste rett til behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med autorisasjonsordninger for ansatte i blant annet verdipapirforetak, verdipapirfond og finansinstitusjoner, samt enkelte andre endringer i lover på finansmarkedsområdet.

Les proposisjonen her