Historisk arkiv

Financial Action Task Force skal evaluere Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I dag kommer Financial Action Task Force (FATF) til Norge som en del av arbeidet med å vurdere Norges gjennomføring av FATFs reviderte anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

FATF er den ledende internasjonale organisasjonen for samarbeid om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. FATF utarbeider anbefalinger og fremmer effektiv gjennomføring av regulatoriske og operasjonelle tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre relaterte trusler mot det internasjonale finanssystems integritet.

FATF evaluerer også medlemslandenes gjennomføring av anbefalingene. Nye reviderte anbefalinger ble vedtatt av FATF vinteren 2012, og Norge og Spania er de første landene som evalueres på grunnlag av disse. Som en del av denne prosessen besøker FATF Norge i perioden torsdag 27. mars til fredag 11. april. Under landbesøket vil de gjennomføre en rekke møter med offentlige og private organer og institusjoner. På bakgrunn av landbesøket og skriftlige innspill fra Norge blir det laget en rapport om Norges gjennomføring av FATF-anbefalingene samt effektiviteten i Norges anti-hvitvaskings- og anti-terrorfinansierings-regime. Rapporten vil bli behandlet under FATFs plenumsmøte i Paris i oktober 2014.

Her kan du lese mer om: