Historisk arkiv

Nyheter

Investeringer i infrastruktur i Statens pensjonsfond utland skal utredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet vil gi et oppdrag til Strategirådet om å utrede om Statens pensjonsfond utland skal investere i infrastruktur.

Det skal både utredes om den øvre grensen for eiendomsinvesteringer skal endres og om det skal åpnes for at fondet skal investere i unotert infrastruktur. - Ved å utvikle investeringsstrategien for fondet videre slik at vi sprer investeringene best mulig, bidrar vi til fortsatt god og langsiktig forvaltning av fondet, sier finansminister Siv Jensen. 

I 2010 ble det åpnet for at fondet kunne investeres i eiendom innenfor en ramme på inntil 5 prosent. Norges Bank gjør nå store eiendomsinvesteringer i Europa og USA. Banken legger opp til å investere 1 prosent av fondet i eiendom hvert av de neste to årene.

Fondets investeringsstrategi er utviklet gradvis over tid, basert på grundige faglige vurderinger. Dette vil også være tilfelle for utredningen om det bør åpnes for investeringer i unotert infrastruktur. Departementet vil innhente råd fra både Norges Bank og Strategirådet. Finansdepartementet vil komme tilbake med sammensetning og mandat til Strategirådet. Temaet vil bli omtalt i Stortingsmeldingen om fondet våren 2015. Det tas sikte på at anbefalingene fra utredningen kan behandles i meldingen våren 2016.

Dersom det åpnes opp for investeringer i unotert infrastruktur på mer generelt grunnlag vil også gjøre investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi og framvoksende markeder bli tilgjengelige for Norges Bank. Slike investeringer må samtidig vurderes ut fra forventet avkastning og risiko, på linje med alle andre investeringer i fondet.