Historisk arkiv

Nyheter

Regelendringer fra 1. juli 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Skatt:

 • Endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift
  Stortinget vedtok 20. juni endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i samsvar med regjeringens forslag. Endringene trer i kraft 1. juli 2014. Endringene innebærer blant annet at ordningen utvides til 31 nye kommuner og at det blir mer omfattende sektorunntak. Se også Skatteetatens nettsider for nærmere informasjon om hvordan arbeidsgiverne kan forholde seg til endringene.
 • Innstramming i reglene om offentlige skattelister
  Det er gjort endringer i ligningslovens regler om offentlige skattelister. Endringene innebærer at skattyter på skatteetaten.no skal kunne se hvem som har søkt på ham eller henne i skattelisten. Skattyter skal også ha tilgang til informasjon om  hvem som har fått opplysninger ved skriftlig utlevering av skattelisteopplysninger. Endringene vil få virkning for skattelisten for inntekståret 2013, som legges ut høsten 2014. Se Prop. 94 LS (2013-2014) punkt 8.4.
 • Petroleumsskatt - endringer i overgangsregel til friinntektsreduksjonen
  Det er gjort enkelte endringer i overgangsregelen til friinntektsendringen. Overgangsregelen er utvidet til å gjelde for samlet prosjekt for utbygging og transport, samt visse investeringer i EØS-stater. Videre innføres en endelig tidsbegrensning for overgangsregelen. Endringene trådte i kraft 20. juni 2014 med virkning for kostnader til erverv av driftsmiddel pådratt fra og med 5. mai 2013. For nærmere omtale, se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 2.
 • Rederiskatteordningen – solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser
  Endringene i rederiskatteordningen innebærer at inntekter fra rederiers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser etter skipsarbeidsloven skal beskattes på samme måte som finansinntekt.

  Skatteplikten er likevel begrenset til å gjelde inntekter fra solidaransvar som knytter seg til arbeidstakere i ikke tillatt virksomhet eller arbeidstakere om bord på ikke tillatte fartøy. Kostnader og tap tilknyttet solidaransvaret er fradragsberettiget.

  Endringene trådte i kraft 20. juni og gjelder for inntektsåret 2014.

  For nærmere omtale, se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 3.
 • Nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen
  Endringer i ligningsloven som sikrer at Norge kan overholde sine forpliktelser til å innhente og utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter om finansielle aktiva som tilhører amerikanske personer, jf. avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av den amerikanske lovgivningen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), trer i kraft fra 1. juli 2014. Ikrafttredelsestidspunktet vil ikke få betydning for institusjonenes plikt til å gi opplysninger om finansielle aktiva som tilhører andre kunder enn amerikanske personer. Lovbestemmelsene gir hjemmel for slik opplysningsplikt, men virkeområdet for lovbestemmelsene er i forskrift begrenset slik at plikten til å gi slike opplysninger først gjennomføres når nødvendige systemer og bevilgninger er på plass. Se Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 16 og Prop. 1 LS Tillegg1 (2013-2014) .
 • Offentliggjøring av redusert differensiert arbeidsgiveravgift
  Fra 1. juli 2014 endres folketrygdloven § 23-2 ved at det tas inn en bestemmelse om at statsstøtte i form av redusert differensiert arbeidsgiveravgift, kan offentliggjøres. Nærmere regler om offentliggjøringen vil bli fastsatt i forskrift. Se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 9.

Avgift: 

 • Endring av avgiftsfrie kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk
  Fra 1. juli 2014 endres den avgiftsfrie kvoten for innførsel av alkohol. Det vil da bli mulig å bytte hele tobakkskvoten (200 sigaretter eller 250 gram andre tobakkvarer) i 1,5 liter vin eller øl. Dette vil komme i tillegg til den ordinære alkoholkvoten som i dag er på 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl. Brennevinskvoten kan byttes ut i 1,5 liter vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes ut i øl, liter for liter. Se nærmere omtale i Prp. 94 LS (2013-2014) kapittel 6. Endringen gjennomføres i forskrift til lov om toll og vareførsel.
 • Oppheving av båtmotoravgiften
  Fra 1. juli 2014 oppheves avgiften på båtmotorer. Se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 5.

  Forhandlere som har ubrukte, avgiftsbelagte båtmotorer på lager 1. juli 2014 kan søke om refusjon av avgift. Ordningen er nærmere regulert i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter kapittel 3-15. Se departementets endringsforskrift 24. juni 2014.
 • Elavgift – redusert sats til industrien m.m. og fritak for treforedlingsindustrien
  Fra 1. juli 2014 må treforeldingsindustrien betale redusert sats for elavgift. Foretak i treforedlingsindustrien som har deltatt i godkjent program for energieffektivisering (PFE-ordningen) har hatt full fritak for elavgift, og dette har vært godkjent av ESA som offentlig støtte til 30. juni 2014. Det er igangsatt et arbeid for å notifisere en videreføring av fritaket. Inntil fritaket eventuelt er godkjent av ESA, må treforedlingsindustrien betale redusert sats. Se nærmere omtale i Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 7.
 • Merverdiavgift og fast eiendom
  Fra 1. juli 2014 ble merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg forenklet og modernisert. Søknadskravet for frivillig registrering av allerede registrerte utleiere ble opphevet. Videre ble det foretatt endringer i reglene for virkningstidspunktet som den frivillige registreringen skal gjelde fra, slik at utleiere for noe lenger tid på å områ seg uten å miste retten til en effektiv fradragsrett. Se nærmere om endringene i Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 4.
 • Gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
  Fra 1. juli 2014 endres vilkårene for fritak for CO2-avgift på gass og grunnavgift på mineralolje slik at også andre enn eier av fartøyet kan få fritak. I tillegg oppheves vilkåret om av fartøyet må være registrert i bestemte fartøytypekoder. Ordningen er nærmere regulert i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter kapittel 4-3. Se departementets endringsforskrift 24. juni 2014.

Andre forskriftsendringer mv.: 

 1. Finansdepartementet fastsatte 24. juni 2014 forskrift om endring av skattebetalingsforskriften § 1-2-2, med hjemmel i skattebetalingsloven § 1-2. Endringen innebærer at skattebetalingsloven § 15-2 om betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor, gjelder for erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet. Avgjørelsene treffes av innkrevingsmyndighetene. Videre er det vedtatt et nytt fjerde ledd i skattebetalingsforskriften § 2-6-2 som slår fast at tollregionen krever inn sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten på toll- og avgiftsområdet. Forskriften trer i kraft straks.
 2. Finansdepartementet har 24. juni 2014 delegert sin myndighet til å ettergi idømte sakskostnader tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet til hhv Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Finansmarkedene

Lovendringer

 • Finansdepartementet fremmet i Prop 188 L (2012-2013) forslag til endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven for å gjennomføre nye regler om nemndbehandling av tvister mellom finansforetak og deres kunder. I samme proposisjon ble det også foreslått endringer i eiendomsmeglingsloven om oppgjør av eiendomshandler. Videre ble det foreslått endringer av reglene om taushetsplikt i finanstilsynsloven § 7, sentralbankloven § 12 og folketrygdfondloven § 6, samt endringer i verdipapirregisterloven som innebærer at det for forskningsformål blir åpnet opp for å gi innsyn i opplysninger i verdipapirregistre underlagt lovpålagt taushetsplikt. Lovendringene ble vedtatt 11. april 2014, og trer i kraft 1. juli 2014.
 • Departementet fremmet i Prop 77 L (2013-2014) forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Loven gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFM-direktivet ('Alternative Investment Fund Managers Directive', direktiv 2011/61/EU) i norsk rett. Loven ble vedtatt 20. juni 2014 og trer i kraft 1. juli 2014.
 • I Prop. 87 L (2013-2014) fremmet Finansdepartementet forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre. Forslagene til endringer er en oppfølgning av EFTA-domstolens avgjørelse 16. juli 2012, der gjeldende eierbegrensningsregler for børser og verdipapirforetak ble funnet å være i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Forslaget til nye eierkontrollregler ble vedtatt av Stortinget 20. juni 2014 og trer i kraft 1. juli 2014.
 • Finansdepartementet fremmet i Prop. 87 L (2013-2014) også forslag til nye bestemmelser i finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 a og finanstilsynsloven § 4 c utkontraktering på finansmarkedsområdet. Grensene for finansinstitusjoners adgang til å utkontraktere oppgaver som ikke er kjerneoppgaver reguleres i ny § 2-17 a i finansieringsvirksomhetsloven. Bestemmelsen i finanstilsynsloven § 4 c pålegger institusjoner under tilsyn en meldeplikt ved utkontraktering og gir Finanstilsynet adgang til på nærmere vilkår å gripe inn i utkontraktering av virksomhet i institusjoner under tilsyn. Lovreglene ble vedtatt av Stortinget 20. juni 2014 og trer i kraft 1. juli 2014.
 • Ny bestemmelser i henholdsvis verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og finansieringsvirksomhetsloven som gir næringsorganisasjoner som gir opplæring til og autoriserer ansatte i verdipapirforetak mv. hjemmel til å behandle sensitive personopplysninger som ledd i vurderingen av om autorisasjonen for ansatte i foretakene skal tilbakekalles, trer i kraft 1. juli 2014. Forslag til lovregler ble fremmet av Finansdepartementet i Prop. 87 L (2013-2014), og vedtatt av Stortinget 20. juni 2014.
 • På bakgrunn av Prop. 87 L (2013-2014) fremmet av Finansdepartementet, vedtok Stortinget 20. juni 2014 endring i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 7. Endringen innebærer at den eksisterende ordningen med forhåndsgodkjenning hvis et styremedlem eller tjenestemann i Finanstilsynet skal ta opp lån i en institusjon under tilsyn er erstattet med en meldeplikt. Endringen innebærer også at finanstilsynsdirektøren og styremedlemmer skal gi melding til Finansdepartementet, og at tjenestemenn for øvrig skal gi melding til Finanstilsynet, når de stiller kausjon for lån gitt av institusjon under tilsyn. I tillegg er det vedtatt en justering i reguleringen av styremedlemmer og tjenestemenns handel i aksjer eller andeler utstedt av institusjoner som er under tilsyn.
 • I tillegg fremmet Finansdepartementet i Prop. 87 L (2013-2014) blant annet forslag til gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XII nr. 3 (forordning om grensekryssende betalinger), endringer knyttet til gjennomføring av diverse EØS-forpliktelser i verdipapirhandelloven, samt diverse endringer knyttet til revisorlovgivningen, som trer i kraft 1. juli 2014.

Forskriftsendringer

 • Departementet fastsatte 26. juni 2014 endringer i eiendomsmeglingsforskriften om oppgjør av eiendomshandler. Forskriften gjør blant annet enkelte unntak fra lovregler som ble vedtatt av Stortinget på bakgrunn av forslag fremmet i Prop. 188 L (2012-2013). Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.
 • Departementet fastsatte 26. juni 2014 forskrift og overgangsregler til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Forskriften gir utfyllende regler til lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond, som ble vedtatt på bakgrunn av Prop. 77 L (2013-2014). Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.
 • Finansdepartementet har  fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2014.  Rentesatsen er fastsatt til 9,50 prosent p.a. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner er fastsatt til 320 kroner.

  Les forskriften her
  Les mer om forsinkelsesrente her