Historisk arkiv

Ikraftsetting av lovendring som reduserer oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ikrafttredelsesbestemmelse for endringen i bokføringsloven om reduksjon i minimumskravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon fra 10 til 5 år, ble ved en inkurie ikke tatt med i den kongelige resolusjonen som sanksjonerte lovvedtaket før jul. Inntil videre gjelder det derfor fortsatt krav om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon.

Departementet vil fremme kongelig resolusjon i nær fremtid, slik at lovendringen med nødvendige overgangsordninger, kan tre i kraft.