Historisk arkiv

Regelendringer fra 1. januar 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Skatter

 • Skattesatser 2015

 • Reisefradrag
  Det er, som følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KRF og V, vedtatt økning av bunnbeløpet i reisefradraget til 16 000 kroner. Se Innst. 3 1 S (2014-2015) punkt 17.1.

  Normrenten
  Påslaget i normrenten økes til 1,65 prosentpoeng og vil påvirke normrenten fra 1. mars 2015. Se Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.7 og Innst. 3 S (2014-2015) punkt 4.7. 
 • Formuesskatt
  Den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo reduseres med 0,15 prosentenheter i 2015. Samlet formuesskattesats blir dermed 0,85 prosent. Videre økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektepar). Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 60 prosent til 70 prosent av anslått markedsverdi. Se Prop. 1 LS (2014-2015) pkt. 3.1 og Innst. 4 L (2014-2015). 
 • Skattefunn
  Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 8 til 15 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan ikke overstige 33 millioner kroner. Se Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 5.2 og Innst. 4 L (2014-2015) punkt 5.1

 • Gaver til frivillige organisasjoner
  Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige      organisasjoner fra 16 800 kroner til 20 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2015. Se Innst. 4 L (2014-2015) punkt 17.3.

 • Skatteplikt for sykehusapotekenes publikumsutsalg
  Det er vedtatt å innføre skatteplikt på inntekter fra sykehusapotekenes      publikumsutsalg. Formålet med forslaget er å hindre uheldig      konkurransevridning mellom offentlig eide sykehusapotek og private apotek, og sikre at norske regler er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2015. Se Prop. 1. LS (2014-2015) kapittel 11 og Innst. 4 L (2014-2015) kapittel 9.
 • Forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser
  Det er vedtatt forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser. Avskrivningssatsen for disse kjøretøyene økes med 2 prosent fra 20 prosent til 22 prosent. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2015. Se Innst. 4 L (2014-2015) punkt 17.4. 
 • Enklere skatteregler for deltakerlignede selskap
  Det er vedtatt en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskap. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 4. 
 • Differensiert arbeidsgiveravgift
  Det generelle fribeløpet i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er 500 000 kroner i 2015 (450 000 kroner i 2014), mens fribeløpet for godstransport på vei er 250 000 kroner (225 000 kroner i 2014). Se Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 5.1 
 • Skattlegging av uføre
  Uførereformen trer i kraft fra 1. januar 2015. Reformen innebærer blant annet at ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 4.

  Det er vedtatt at det skal innføres en overgangsordning for uføre som får en betydelig nedgang i inntekt etter skatt som følge av overgangen til ny uføretrygd og lønnsbeskatning. Ordningen utformes som et individuelt beregnet skattefradrag som trappes ned jevnt i 2016 og 2017. Se Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.6. 
 • Mottakere av supplerende stønad
  Det er vedtatt at skattebegrensningsregelen skal oppheves for mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge. Denne gruppen skal i stedet skattlegges etter de ordinære reglene for alderspensjonister. Se Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.5. 
 • Særfradrag for store sykdomsutgifter
  Det er vedtatt å videreføre særfradraget for store sykdomsutgifter med reglene som gjelder for inntektsåret 2014, inntil en ny ordning er ferdig utredet. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 12. 
 • Skattefradrag for pensjonsinntekt
  Skattefradraget for pensjonsinntekt som gis til AFP- og alderspensjonister, trappes ned mot samlet pensjonsinntekt. Det er vedtatt at skattefradraget fortsatt skal trappes ned mot uføreytelser, selv om ny uføretrygd og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn. Se Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.3. 
 • Minstefradrag
  Øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd økes fra 84 150 kroner til 89 050 kroner. Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt justeres med anslått pensjonsvekst fra 70 400 kroner til 72 200 kroner. Satsen økes fra 27 til 29 prosent.

  Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.2.1, Innst 3 S og Innst 4 L 
 • Toppskatt
  Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten økes fra 527 400 kroner til 550 550 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten økes fra 857 300 kroner til 885 600 kroner. Satsene i toppskatten holdes uendret på 9 prosent (7 prosent i Finnmark og Nord-Troms) i trinn 1 og 12 prosent i trinn 2. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.2.2, Innst 3 S og Innst 4 L.
 • A-ordningen
  En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, NAV og SSB innføres fra 1. januar 2015. Ordningen innebærer at arbeidsgiver rapporterer ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minimum en gang per måned. Hensikten med a-ordningen er å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold, inntektsopplysninger og statistiske data ved å unngå dobbelrapportering til flere etater. Se Prop. 112 L (2011-2012) kapittel 9 og Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 15. 
 • Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
  Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 450 000 korner til 500 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 45 000 kroner til 50 000 for lønnsutbetalinger per ansatt.  Se Innst 4 L (2014-2015) 17.2 
 • Lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner
  Grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes fra 6 000 korner til 8 000 kroner. Se Innst 3 S (2014-2015) 9.1

 • Trygdeavgift
  Nedre grense i trygdeavgiften økes fra 39 600 kroner til 49 650 kroner. Det innebærer at den såkalte frikortgrensen øker til 50 000 kroner. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.2.3 
 • Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
  Det særskilte fradraget i Finnmark og Nord-Troms økes fra 15 000 kroner til 15 500 kroner. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.2.4
 • Oppbevaringstid for regnskapsmateriale
  Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og det er derfor vedtatt tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen. Av kontrollhensyn videreføres kravet om ti års oppbevaringstid for dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner og mellomværender og det gis hjemler for å pålegge lengre oppbevaringstid i forbindelse med kontroll etter ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven. Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 kapittel 14. 
 • Nye skatteavtaler
  Skatteavtale med Kypros trådte i kraft i 2014 med virkning fra 1. januar 2015. 
 • Andre avtaler
  Avtalen mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA (automatisk informasjonsutveksling). Avtalen får virkning for inntektsåret 2015 (dvs. opplysninger skal innhentes for inntektsåret 2015 selv om utveksling av disse opplysningene ikke skal skje før i 2016).

  Som følge av at arveavgiften ble avviklet fra 1. januar 2014 har Norge sagt opp alle arveavgiftsavtalene med andre stater. Den nordiske arveavgiftsavtalen opphørte fra 22. august 2014. Avtalene med Sveits og USA opphører fra 1. januar 2015.

Avgifter

 •  Avgiftssatser 2015

 • Avgiftsfri innførsel av varer
  Det er vedtatt å øke grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer som sendes til mottaker i Norge fra 200 kroner til 350 kroner. Ved beregning av denne grensen skal de alminnelige tollverdireglene legges til grunn. Se Prop. 1 LS (2014-2015) pkt. 6.5 og Innst. 3 S (2014-2015) pkt. 6.3. 
 • Leasing og utleie av kjøretøy
  Det er vedtatt å øke bindingstiden fra tre til fire år for å unngå delvis tilbakebetaling av fradragsført merverdiavgift. Samtidig økes avskrivingen av avgift det første året, sammenlignet med de tre påfølgende årene. Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet i 2015. Det er gitt overgangsregler som innebærer at de gamle reglene kan benyttes dersom det er inngått bindende kjøpe- eller leiekontrakt før 8. oktober 2014 for et bestemt kjøretøy. Se Prop. 1 LS (2014-2015) pkt.6.3 og Innst. 4 L (2014-2015) pkt. 6.2. 
 • Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag
  Det er vedtatt å oppheve merverdiavgiftsunntaket for omsetning av forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag. Dette medfører at disse tjenestene skal faktureres med 25 pst. merverdiavgift. Se Prop. 1 LS (2014-2015) pkt. 6.4 og Innst. 4 L (2014-2015) pkt. 6.3. 
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
  Det er vedtatt å oppheve det formelle søknadskravet for å søke om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør. Se Prop. 1 LS (2014-2015) pkt. 6.6 og Innst. 4 L (2014-2015) pkt. 6.4. 
 • Engangsavgift - refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy
  Det er vedtatt bestemmelser i et nytt kapittel VII i forskrift om engangsavgift på motorvogner, som åpner for at det kan gis refusjon av engangsavgift når et kjøretøy eksporteres. Refusjonsbeløpet skal tilsvare avgiften ved import av samme kjøretøy på tidspunktet for eksport av kjøretøyet. Det er visse begrensninger i ordningen. Blant annet vil den ikke omfatte eksisterende kjøretøybestand, men gjelder kun for kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge fra og med 26. juni 2014 som er tidspunktet forslaget ble sendt på høring. Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2015, og er omtalt i Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 7.4.2 og Innst. 3 S (2014-2015) pkt. 7.4.2 
 • Engangsavgift
  Det er vedtatt å fjerne gjeldende minimumssats i engangsavgiften på 3713 kroner, og at engangsavgiften på veteranbiler settes til null. Det er videre vedtatt å øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 pst. for plug-in hybrider.  Se Prop. 1 LS (2014-2015) kap. 7.4 og Innst. 3 S (2014-2015) pkt. 7.4. Endringene trer i kraft 1. januar. 2015. 
 • Årsavgift
  Det er vedtatt å fjerne årsavgiften på campingtilhengere. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kap. 7.4 og Innst. 3 S (2014-2015) pkt. 7.4. Endringene trer i kraft 1. januar. 2015. 
 • Sluttbehandling av avfall
  Avgiften på sluttbehandling av avfall avvikles 1. januar 2015. Forbrenningsavgiften ble fjernet i 2010, og avgiften er i dag bare på deponering av avfall. Bakgrunnen for avviklingen er at deponiavgiften har liten miljøvirkning etter at det i 2009 ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Avgiften påfører imidlertid deponiene ekstra kostnader, og innkrevingen er ressurskrevende. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kap. 7.9 og Innst. 3 S (2014-2015) pkt. 7.9. 
 • Dokumentavgift
  Det er vedtatt videreføring av gjeldende regler for beregning av dokumentavgift når en eiendoms- eller bruksrett er overtatt til åsetespris med hjemmel i lov. Se Prop. 1 LS (2014-2015) kap. 7.19 og Innst. 4 L (2014-2015) pkt. 7.

Finansmarkedene

 • Endring i forsikringsvirksomhetsloven om krav til kjønnsnøytrale premier
  Ved en endring i forsikringsvirksomhetsloven 20. juni 2014 nr. 29 ble det innført krav til kjønnsnøytrale premier og ytelser i private og frivillige livsforsikringer utenfor arbeidsforhold. Kravet gjelder for nye avtaler som inngås fra 1. januar 2015. Lovendringen følger opp en avgjørelse av EU-domstolen 1. mars 2011 (Test-Achats-dommen). Les mer i Prop. 87 L (2013–2014)

 • Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader med oppdaterte satser for forsinkelsesrenten og standardkompensasjonen, vil tre i kraft fra 1. januar 2015. Forsinkelsesrenten fra 1. januar 2015 er 9,25 prosent. Standardkompensasjonen fra 1. januar 2015 er 330 kroner.
 • Ikrafttredelse av lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer
 • Endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger
  Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger for å gjennomføre bestemmelser i EUs nye kapitalkravsregelverk for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). Etter endringene skal variabel godtgjørelse ikke overstige 100 pst. av fast godtgjørelse for ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og risikotakere i banker og verdipapirforetak (etter nærmere angitte vilkår kan imidlertid variabel godtgjørelse utgjøre inntil 200 pst. av fast godtgjørelse). Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2015 med virkning for godtgjørelsesordninger som inngås, forlenges eller fornyes 1. januar 2015 eller senere. Les mer her.

Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2014:

 • Mindre endringer i kapitalkravsforskriften og CRR/CRD IV-forskriften
  Finansdepartementet fastsatte 13. november 2014 enkelte mindre endringer i kapitalkravsforskriften og forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV, bl.a. for å tydeliggjøre at kapitalkravene for engasjementer med sentrale motparter tilsvarer de i EUs kapitalkravsforordning (CRR). Forskriftsendringene trådte i kraft samme dag, 13. november 2014. Les mer her.
 • Adgang til å inngå avtaler om fripoliser med investeringsvalg
  Finansdepartementet besluttet 27. juni 2014 at lovregler om fripoliser med investeringsvalg skulle tre i kraft 1. september 2014. Stortinget vedtok i 2012 lovendringer som åpnet for at fripoliseinnehavere frivillig kunne gå over til fripoliser med investeringsvalg, som innebærer at fripoliseinnehaveren sier fra seg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, og dermed ikke lenger vil ha krav på en bestemt årlig ytelse ved pensjonsalder. Til gjengjeld får fripoliseinnehaveren bestemme hvordan kapitalen skal forvaltes, og får beholde all avkastning. Lovendringene ble ikke satt i kraft tidligere fordi det var behov for å avklare en del viktige spørsmål, bl.a. om oppreservering av fripoliser, utjevning av pensjonsutbetalinger og krav til informasjon og rådgivning. Departementet fastsatte 27. juni 2014 forskriftsregler som avklarte disse spørsmålene, og som også trådte i kraft 1. september 2014. Les mer her.
 • Endringer i forskrifter om kapitalkrav for banker mv.
  Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i flere forskrifter om kapitalkrav mv. i hovedsak for å gjennomføre detaljerte tekniske bestemmelser i EUs nye kapitalkravsregelverk for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). Det ble fastsatt forskrifter om endringer i beregningsforskriften, forskrift om årsregnskap for banker mv., forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak, kapitalkravsforskriften, forskrift om store engasjementer, forskrift om kredittforetaks obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirforskriften. I tillegg ble det fastsatt en ny forskrift, forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV. Forskriftsendringene trådte i kraft 30. september 2014. Les mer her.
 • Forskrift om systemviktige finansinstitusjoner
  Finansdepartementet fastsatte 12. mai 2014 forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner. Etter forskriften skal departementet som hovedregel utpeke finansinstitusjoner som har en forvaltningskapital som utgjør minst 10 pst. av Fastlands-Norges BNP, eller en andel av utlånsmarkedet på minst 5 pst., som systemviktige. Systemviktige institusjoner skal etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 1 pst. fra 1. juli 2015 og 2 pst. fra 1. juli 2016. Forskriften trådte i kraft 12. mai 2014. Les mer her.

Statens pensjonsfond

 • Statens obligasjonsfond er avviklet i løpet av 2014 og med virkning fra 1 .januar 2015 oppheves lov om Statens obligasjonsfond.

 • Endret rammeverk for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Statens pensjonsfond utland (SPU)
  Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU og mandat for forvaltningen av SPU. Endringene er av organisatorisk karakter og skyldes at Etikkrådet for SPU skal gi sine råd til Norges Bank i stedet for til Finansdepartementet, og at departementet skal oppnevne Etikkrådets medlemmer etter innstilling fra Norges Bank.
   
 • Ny styringsmodell for forvaltning av statsgjeld trer i kraft 1. januar 2015. Departementet  delegerer store deler av arbeidet med statens gjeldsforvaltning til Norges Bank. Styringsdokumentene er mandat for forvaltning av statsgjeld med utfyllende bestemmelser og en forvaltningsavtale.

Annet

 • Nytt mandat til Norges Bank for forvaltningen av statsgjeld.Les mer i mandatstekst og omtale i Prop. 17 S (2014-2015)

 • På området statlig økonomiforvaltning innføres det nettoføringsordning for statlig betalt merverdiavgift fra 1. januar, jf. Gul bok kap. 7.2.