Forsiden

Historisk arkiv

Avslag på klage fra Goldberg Partners AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet fattet 10. juli 2015 vedtak om avslag på klage fra Goldberg Partners AS over Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av foretakets konsesjon til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet.

Vedtaket bygger på at foretaket ved flere tilfeller har overtrådt regler i forsikringsformidlingsloven og finanstilsynsloven, og at tre av overtredelsene ble ansett som grove. Dette gjelder blant annet brudd på reglene om håndtering av klientmidler. Goldberg Partners AS begjærte oppsettende virkning av departementets vedtak inntil saken er endelig avgjort av domstolene. Departementet har i dag avslått begjæringen om oppsettende virkning av vedtaket.

Les mer: