Historisk arkiv

Nyheter

Forskrift om nye solvenskrav for forsikringsselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift for å gjennomføre nærmere regler som svarer til EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsselskaper (Solvens II). Forskriften åpner blant annet for at livsforsikringsselskapene kan få tillatelse til å tilpasse seg økte krav til forsikringstekniske avsetninger over en periode på 16 år, og at overgangsordningen kan brukes på enkeltporteføljer.

Hovedreglene i det nye Solvens II-regelverket er fra før vedtatt i finansforetaksloven, og trer i kraft 1. januar 2016, samtidig som i EU.

– Jeg er opptatt av at pensjonsmidler som forvaltes av norske livsforsikringsselskaper, skal være trygge. For mange livsforsikringsselskaper vil det nye regelverket innebære strengere krav til soliditeten. Jeg har derfor brukt det handlingsrommet som er i EU-reglene, til å gi generelle overgangsregler til de nye kravene, sier finansminister Siv Jensen. 

I forskriftsutkastet som var på høring, var det lagt opp til at nye krav til forsikringstekniske avsetninger skulle fases inn jevnt og i like store deler over 16 år.

– Jeg har valgt å imøtekomme finansnæringens ønsker om større fleksibilitet i overgangsperioden, med noe lavere krav til opptrapping i de første årene. Denne fleksibiliteten må ikke dempe selskapenes innsats for å bygge opp mer egenkapital, sier finansminister Siv Jensen.

Bakgrunn
EUs Solvens II-direktiv (direktiv 2009/138/EF) er ment å underlegge europeiske forsikringsselskaper kapitalkrav som bedre reflekterer risikoen i selskapene enn det som følger av tidligere regelverk. Blant annet skal selskapenes forsikringsforpliktelser (gjeld) og eiendeler verdivurderes etter markedsverdiprinsipper ved beregning av kapitalkravene, slik at rentenivået får stor betydning for hvordan selskapenes soliditetssituasjon måles.

Hovedreglene i Solvens II-direktivet er gjennomført i den nye finansforetaksloven, som ble vedtatt av Stortinget i april i år. Reglene i finansforetaksloven trer i kraft 1. januar 2016, samtidig som i EU. Etter lovreglene skal de mer detaljerte reglene som svarer til Solvens II-direktivet, gjennomføres i forskrift. I tillegg skal forskriften gjennomføre omfattende overgangsregler som svarer til de overgangsregler som ble tatt inn i Solvens II-direktivet i 2014.

Finansdepartementet har hatt på høring et utkast til Solvens II-forskrift, utarbeidet av Finanstilsynet. Finanstilsynets utkast omfatter blant annet en overgangsordning der livsforsikringsselskapene kan få tillatelse til å tilpasse seg økte krav til forsikringstekniske avsetninger over en periode på 16 år. Teknisk innebærer Finanstilsynets forslag at selskapene kan få tillatelse til å fase inn en eventuell økning av den målte verdien av forsikringsforpliktelsene over en periode på 16 år. Dette har betydning for hvor mye ansvarlig kapital selskapene kan regne med til dekning av kapitalkravet. Finanstilsynet har foreslått, i tråd med utgangspunktet i EU-reglene, at en eventuell økning av den målte verdien av forsikringsforpliktelsene skal fases inn jevnt og i like store deler over 16 år.

Nasjonale myndigheter kan imidlertid etter EU-reglene velge å tillate at selskapene, i stedet for å bruke overgangsordningen på alle forpliktelser under ett (totalporteføljen), bare bruker den på de forpliktelsene (enkeltporteføljer) som faktisk øker under Solvens II-regelverket sammenlignet med nåværende regelverk. Med en slik utforming av overgangsordningen kan forpliktelser som skal verdivurderes lavere under Solvens II, så som forpliktelser knyttet til innskuddspensjon (der fremtidige fortjenestemarginer kan telles med), reduseres med én gang.

Finansdepartementet har fastsatt i forskriften at selskapene kan få tillatelse til å benytte denne lempeligere varianten av overgangsordningen, fordi den vil gi selskapene større fleksibilitet i sin tilpasning til de nye kapitalkravene under Solvens II, og er bedre tilpasset den oppkapitaliseringen som selskapene allerede er i gang med for å møte økt levealder hos forsikringstakerne. Det vises til Solvens II-forskriften § 56.

Under høringen av Finanstilsynets forskriftsutkast tok finansnæringen til orde for at selskapene bør kunne få tillatelse til å benytte den lempeligere varianten av overgangsordningen. Det har Finansdepartementet imøtekommet. For å unngå at den målte verdien av forsikringsforpliktelsene i noen selskaper midlertidig kan falle tidlig i overgangsperioden, har departementet likevel fastsatt en gulvregel som sier at verdien av forsikringsforpliktelsene ikke skal være lavere enn etter dagens regelverk når Solvens II-verdivurderingen samlet sett innebærer at verdien av forsikringsforpliktelsene øker.

Les mer: 

Engelskspråklig versjon (English-language)