Historisk arkiv

Høring - Thøgersen-utvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlingsregelen.

Et ekspertutvalg ledet av professor Øystein Thøgersen har vurdert hvordan retnings­linjene for bruken av oljeinntekter bør praktiseres i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt og hensynet til kommende generasjoner. Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 17. oktober 2014 og leverte sin rapport 18. juni 2015. Utvalget har hatt som mandat å vurdere om det er behov for å supplere dagens retningslinjer for finanspolitikken med tilleggsregler eller ved å under­streke hensyn som bør tillegges særlig vekt i en situasjon med stor avstand til 4-pro­sent­banen og muligheter for betydelige endringer i anslag for nivået på banen fra ett år til det neste. Utvalget ble også bedt om å vurdere hvordan det innenfor rammene av retnings­linjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlands­økonomien.

Rapporten sendes på åpen høring. Høringsfristen er 1. november 2015.

Les mer: