Historisk arkiv

Pressemelding fra Hvitvaskingslovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Hvitvaskingslovutvalget legger i dag frem sin første utredning om endringer i hvitvaskingsloven. Utredningen er en del av et større arbeid med å oppdatere regelverket i tråd med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

En av hovedoppgavene i første delutredning har vært å vurdere om det bør innføres begrensninger i adgangen til å betale større kontantbeløp, for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Flertallet i utvalget mener det ikke bør innføres en slik beløpsgrense for kontantvederlag.

En annen sentral del av arbeidet har vært å vurdere organiseringen av tilsyn med grupper som er – eller vil bli – omfattet av hvitvaskingsloven. Det foreslås at skattekontorene skal føre tilsyn med forhandlere av gjenstander som mottar store kontantbeløp, mens Finanstilsynet skal være tilsynsmyndighet for det loven omtaler som «tilbydere av virksomhetstjenester»

I samsvar med forventede EØS-regler foreslår utvalget at hvitvaskingsloven utvides, slik at loven også gjelder de som tilbyr spilltjenester. Dette vil blant annet omfatte Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Samtidig legges det opp til at Finansdepartementet kan gjøre unntak for enkelte typer pengespill, der risikoen for hvitvasking er liten. Utvalget går inn for at Lotteritilsynet utpekes som tilsynsorgan for denne gruppen.

Videre foreslår utvalget at regler om gjennomføring av tilsyn og klageordning inntas i hvitvaskingsloven. Dette gjøres for å gi et mer enhetlig regelverk. Det fremsettes også forslag om regler som skal gi en sterkere beskyttelse av advokaters taushetsplikt, ved gjennomføring av tilsyn med advokater.

Utvalget vil overlevere sin neste og siste delutredning til Finansdepartementet innen 6.august 2016.

Oppdatert 13. sept 2016: Hvitvaskingslovutvalget har fått forlenget frist til 16. desember 2016 med å overlevere sin delutredning 2.

Les Hvitvaskingslovutvalgets delrapport I.