Historisk arkiv

Opplysninger om aksjeeiere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har mottatt uttalelse fra Sivilombudsmannen knyttet til taushetsplikt for opplysninger innrapportert til Skatteetatens aksjonærregister. Opplysninger innrapportert til aksjonærregisteret, og som skal være offentlig tilgjengelig i det enkelte selskaps aksjeeierbok, er i følge Sivilombudsmannens uttalelse ikke underlagt taushetsplikt. Finansdepartementet vil samarbeide videre med Nærings- og fiskeridepartementet om opprettelse av et nytt aksjeeierregister.

Hovedprinsippet er at opplysninger som skattebetalerne gir til skattemyndighetene er konfidensielle og uttalelsen klargjør et unntak fra denne taushetsplikten. Avklaringen fra Sivilombudsmannen var derfor viktig for å avgjøre hvordan disse sakene skal håndteres.

Finansdepartementet vil be Skatteetaten om å legge Sivilombudsmannens avgjørelse til grunn i sin praktisering av innsyn i skatteetatens database for aksjonærbeskatning. Skatteetatens databaser er imidlertid ikke konstruert for innsynsformål og tilfredsstiller ikke de kravene man bør stille til aksjeeierinformasjon. Opplysningene skal også være enklere tilgjengelig andre steder.

Finansdepartementet arbeider sammen med Nærings- og fiskeridepartementet om opprettelsen av et nytt aksjeeierregister. Det er ønskelig å etablere en best mulig løsning for å gjøre aksjeeieropplysninger tilgjengelig og det er tidligere varslet at det skal opprettes et register som også tilfredsstiller internasjonale krav. Tax Justice Network har på eget initiativ meldt at de i løpet av høsten vil legge frem et forslag om hvordan et slikt register bør være og departementene vil vurdere dette forslaget i forbindelse med det videre arbeidet med et nytt aksjeeierregister.

Les mer: