Historisk arkiv

Skatteendringer for fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har vært i dialog med ESA om nedre grense i grunnrenteskatten for vannkraftverk og raskere avskrivingsregler for vindkraftverk. Etter tilbakemelding fra ESA kan Regjeringen iverksette vedtaket om økt nedre grense for vannkraft. Prosessen med ESA om avskrivingsregler for vindkraftverk vil ta lenger tid.

Regjeringen vil at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon, blant annet innen vannkraft og vindkraft.

Etter forslag fra regjeringen ble nedre grense i grunnrenteskatten på vannkraft hevet til 10 MVA i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2015. Ettersom økningen reiste EØS-rettslige problemstillinger ble ikrafttredelse utsatt, slik at saken kunne forelegges for ESA. I brev til Nærings- og fiskeridepartementet av 23. juni har ESA gitt uttrykk for at tiltaket ikke utgjør statsstøtte i EØS-rettslig forstand. Dette innebærer at Regjeringen vil iverksette økningen av nedre grense i grunnrenteskatten fra inntektsåret 2015.

- Finansdepartementet har hatt en god prosess med ESA, og jeg er fornøyd med at vi har fått gjennom denne saken, sier finansminister Siv Jensen.

Vindkraftverk

Når det gjelder vindkraftverk, ble det vedtatt raskere avskrivinger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015. Etter de nye reglene kan investeringer i vindkraftverk foretatt i perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2020 avskrives lineært over fem år. Innføring av ordningen krever godkjennelse fra ESA. Reglene kan derfor ikke iverksettes før slik godkjenning eventuelt foreligger.

Finansdepartementet er fortsatt i dialog med ESA for å avklare om den nye ordningen er i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtteregler. Det er flere uavklarte forhold, og prosessen tar derfor tid.

Les mer: