Historisk arkiv

Cappelen skal lede utvalg om lønnsdannelse

Mandat for utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Norsk arbeids- og næringsliv er inne i en krevende tid. Norsk økonomi møter utfordringer både som følge av lavere oljepris og at flere mennesker søker asyl i Norge og i våre naboland. Fremover må arbeidstakere finne ny jobb, bedrifter vri seg mot nye markeder og innvandrere inkluderes i samfunns- og arbeidsliv. I denne situasjonen er det viktig at lønnsdannelsen fungerer best mulig.

I Holden III-utvalget, NOU 2013:3 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, utredet myndighetene og partene blant annet betydningen av arbeids­innvandring for norsk lønnsdannelse og hvordan lavere aktivitet i oljevirksomheten burde møtes i den økonomiske politikken og i lønnsdannelsen. Utvalget la frem innstillingen sin i desember 2013, før oljeprisen begynte å falle og før tilstrømmingen av asylsøkere til Europa begynte å tilta.

Mye har skjedd i norsk økonomi siden utvalget avsluttet sitt arbeid. På denne bakgrunn har LO og NHO i brev av 18. desember 2015 bedt om en forenklet oppdatering av utvalgsarbeidet.

I samsvar med dette oppnevnes et utvalg for å vurdere utfordringer for lønns­dannelsen i lys av de nye utviklingstrekkene. Det skal i utgangspunktet ikke foretas en ny vurdering av hovedkonklusjonene fra Holden III-utvalget, men en gjennom­gang av forløpet for norsk økonomi holdt opp mot utvalgets sentrale forutsetninger. Dersom analysen vurderes å ha vesentlig betydning for konklusjonene som Holden III-utvalget trakk opp, bør dette påpekes og mulige implikasjoner for lønnsdannelsen eventuelt skisseres.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har en særskilt rolle med å bidra til at det tallmessige og analytiske grunnlaget for inntektsoppgjørene er best mulig. Departementet finner det derfor hensiktsmessig at en utredning som nevnt over, ledes av beregningsutvalgets leder, med deltakelse fra hovedorganisasjonene og de mest berørte departementene.

Utvalget skal levere sin innstilling til Finansdepartementet innen 20. september 2016.