Historisk arkiv

Endringer i statsobligasjonsunntaket for Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det følger av mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank at Statens pensjonsfond utland (SPU) i visse tilfeller kan avskjæres fra å investere i rentebærende instrumenter utstedt av enkelte stater. Finansdepartementet har i samråd med Utenriksdepartement kommet til at unntaket ikke lenger bør gjelde for Iran.

SPU er ikke et utenrikspolitisk instrument, og det er kun i unntakstilfeller departementet har avskåret investeringer i statsobligasjoner. Det gjelder overfor stater der det er vedtatt særlig omfattende FN-sanksjoner eller andre internasjonale tiltak som Norge har sluttet opp om.

Statsobligasjonsunntaket har siden januar 2014 omfattet obligasjoner utstedt av Nord-Korea, Syria og Iran. Med bakgrunn i at Iran har oppfylt sine innledende forpliktelser under den såkalte «Joint Comprehensive Plan of Action» (JCPOA eller atomavtalen) ble det 16. januar 2016 iverksatt betydelige sanksjonslettelser. Som en del av disse lettelsene falt forbudet mot å handle med iranske statsobligasjoner bort. De resterende sanksjoner og restriktive tiltak mot Iran anses ikke lenger å være «særlig omfattende» i mandatets forstand. Finansdepartementet har derfor, i samråd med Utenriksdepartementet og med hjemmel i mandatets § 3-1(2)(c), besluttet av begrensningen i handel med iranske statsobligasjoner faller bort. Norges Bank og Etikkrådet er orientert om beslutningen.