Historisk arkiv

Endringer i verdipapirfondforskriften om teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift til verdipapirfondloven om teknikker for effektiv porteføljeforvaltning.

Ved lov 4. desember 2015 ble en bestemmelse i verdipapirfondloven om forvaltningsselskapers adgang til å låne ut finansielle instrumenter på vegne av verdipapirfond, opphevet og erstattet av en uttrykkelig hjemmel til å gi regler i forskrift om teknikker for porteføljeforvaltning. Utlån av finansielle instrumenter og gjenkjøpsavtaler er slike teknikker. Samtidig ble verdipapirfondloven § 6-10 endret, slik at det ble åpnet for at forvaltningsselskapet kan stille fondets midler som sikkerhet for kontrakter som inngås for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2016. Lovendringene forutsetter at det gis utfyllende regler i verdipapirfondforskriften om teknikker for effektiv porteføljeforvaltning. Departementet har nå fastsatt slike forskriftsbestemmelser.

 

Formålet med lov- og forskriftsendringene er å bidra til at regelverket innrettes i samsvar med lånemarkedet slik det fungerer i praksis, og at det blir i tråd med utviklingen i EØS-området.

 

Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2016. Forskriften inneholder en overgangsregel, slik at for de verdipapirfondene som per 1. juli 2016 benytter teknikker for effektiv porteføljeforvaltning, gjelder kravet til innhold i fondets vedtekter fra 1. januar 2017.

 

Endringene bygger på forslag fra Finanstilsynet i høringsnotat 2. september 2013, som departementet sendte på høring 10. februar 2014.