Historisk arkiv

Høring – endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav og endringer i rentesatsen ved tilbakebetaling av eiendomsskatt.

Forslaget innebærer at det ikke lenger skal være mulig å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene. Skatte- og avgiftskrav må dermed betales via kontobaserte løsninger eller med kontanter i bank. Bakgrunnen for forslaget er at betalingstilbudet hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene har vært stadig mindre etterspurt de senere år.

I dag skal det betales seks prosent rente ved tilbakebetaling av for mye innbetalt eiendomsskatt. Rentesatsen på seks prosent har stått uendret i lang tid. Finansdepartementet mener det er naturlig å se rentesatsen i sammenheng med satsene for rentegodtgjørelse for vanlig skatt, og foreslår at rentesatsen endres slik at den tilsvarer den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året. En slik regel vil være bedre tilpasset den løpende renteutviklingen i samfunnet.

I høringen foreslås det også endringer i dekningsrekkefølgen ved motregning av skatte- og avgiftskrav.

Høringsfristen er 5. juli 2016. 

Les høringen her