Historisk arkiv

Lovforslag - EUs finanstilsynssystem, EMIR, shortsalgforordningen mm.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i Prop. 100 S (2015-2016) foreslått at Stortinget gir samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av de fire forordningene som etablerer EUs finanstilsynssystem og EMIR, shortsalgforordningen, AIFM-direktivet samt de to forordningene som endrer forordningen om kredittvurderingsbyråer.

Finansdepartementet har i dag lagt frem proposisjon med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.

Departementet foreslår en ny lov om EØS-finanstilsyn og endringer i lov om kredittvurderingsbyråer og i verdipapirhandelloven. Den foreslåtte lov om EØS-finanstilsyn vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til EUs tre forordninger om etablering av hhv. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og forordning om Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB). De foreslåtte endringene i lov om kredittvurderingsbyråer vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til de to endringsforordningene til forordningen om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III). De foreslåtte endringene i verdipapirhandelloven vil gjennomføre EØS-regler som svarer til hhv. forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR), og shortsalgforordningen.

Lovforslagene legges frem nå for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Departementet har, i tillegg til inkorporasjonsbestemmelser som gjennomfører de nevnte forordningene, nylig sendt på høring enkelte øvrige endringer i norsk rett, herunder oppheving eller endring av eksisterende regelverk, samt nye bestemmelser som oppfyller øvrige krav etter forordningene eller avklarer forholdet til eksisterende regelverk. Departementet vil komme tilbake til forslag for å følge opp dette til høsten.

I lovforslaget er det foreslått at Kongen får hjemmel til å sette forskjellige deler av loven i kraft til forskjellig tid.

For reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen, kan det, av hensyn til de aktørene som vil få nye plikter, være grunn til å vente med ikrafttredelse til øvrig gjennomføringslovgivning som omtalt i ovennevnte høringsbrev kan settes i kraft.

Les mer: