Forsiden

Historisk arkiv

Ny landsdekkende klagenemndordning trer i kraft 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i Statsråd i dag besluttet at lovbestemmelser om opprettelse av en ny landsdekkende klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) skal tre i kraft 1. juli 2016. Den nye Skatteklagenemnda vil overta alle saker fra klagenemndene den erstatter.

- Den nye skatteklagenemnda skal styrke skattyteres rettssikkerhet. For å sikre nemndas reelle uavhengighet, lovfester vi at departementet og Skatteetaten ikke skal kunne instruere sekretariatet i faglige spørsmål, sier finansminister Siv Jensen.

Skatteklagenemnda skal være uavhengig og skal ikke kunne instrueres av Finansdepartementet eller Skatteetaten. Formålet med den nye skatteklagenemnda er å styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettssikkerheten og styrke de skatte- og avgiftspliktige sin tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

Det vil bli opprettet et eget landsdekkende sekretariat som skal forberede sakene for nemnda. Sekretariatet skal ha om lag 40 ansatte og blir lokalisert til Stavanger.

Finansdepartementet har i dag også fastsatt forskrift til Skatteklagenemnda som blant annet regulerer krav til nemndsmedlemmenes kompetanse, og saksbehandlingsregler for den nye nemnda. Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.

Les mer i Prop. 1 LS (2014-2015)