Historisk arkiv

Delutredning 2 fra Verdipapirlovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin andre delrapport til Finansdepartementet, med forslag til vesentlige endringer i verdipapirhandelloven.

Utvalget ble oppnevnt 22.mai 2015, og skal komme med forslag til gjennomføring av EUs reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Videre skal utvalget blant annet foreta en helhetlig gjennomgang av reglene om tilbudsplikt, børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, samt prosessuelle regler for klagenemnd og for domstolene der offentligrettslig kompetanse er delegert til et regulert marked. Verdipapirlovutvalget ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Den delutredningen som nå er fremlagt behandler gjennomføringen av kommende EØS-regler svarende til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II) og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer transparente og velfungerende markeder samt til økt investorbeskyttelse.

Plikten til å offentliggjøre informasjon om ordre og handler (pre- og post- trade transparens) utvides til å gjelde alle typer finansielle instrumenter. Organisert handelsfasilitet (OHF) etableres som ny type handelsplass for obligasjoner, derivater mv. Det innføres videre ny regulering av algoritmehandel og det etableres et nytt regime med grenser for hvor store posisjoner som kan holdes i varederivater, plikt til å rapportere slike posisjoner og kontroll- og håndhevingshjemler. Det etableres videre en plikt til at clearingpliktige derivater handles på en handelsplass, og at aksjer som er tatt opp til handel på handelsplass, handles på en handelsplass eller en systematisk internaliserer.

Utvalget foreslår å samle reguleringen av verdipapirforetak, regulert marked og børs i verdipapirhandelloven, hvilket innebærer at lov om regulerte markeder (børsloven) oppheves. Bestemmelsene om børs legges i et eget kapittel i verdipapirhandelloven, uten andre endringer enn nødvendige oppdateringer som følge av sammenslåing av børsloven og verdipapirhandelloven. For øvrig har utvalget valgt å legge teksten i nye lovbestemmelser tett opp mot teksten i direktivet.

Utvalget har vurdert gjeldende bestemmelser i verdipapirhandelloven som ikke er reflektert i MiFID II, og hvorvidt det er hensiktsmessig å beholde disse. Utvalget foreslår å oppheve det norske regelverket for ansattes egenhandel, mens øvrige regler foreslås i det vesentlige videreført.

I samsvar med MiFID II og MiFIR foreslås det å styrke forbrukerbeskyttelsen med blant annet strengere krav til informasjon til kunder av verdipapirforetak, regler for vederlag til/fra andre enn kunden og regler for produkthåndtering. Tilsynsmyndigheten får utvidete hjemler til å begrense eller forby salg og markedsføring av finansielle instrumenter og strukturerte innskudd.

MiFID II styrker tilsynsmyndighetens hjemler til å ilegge administrative tiltak og sanksjoner for å bidra til en mer enhetlig og effektiv oppfølging av overtredelser av regelverket. Utvalget foreslår nye regler i samsvar med dette.

Spørsmål om utredningen kan rettes til utvalgets leder, Filip Truyen, tlf. 95 86 95 08.

Les mer: