Historisk arkiv

Avslag på klage fra Nordic Securities

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har 30. juni 2017 avslått klage fra Nordic Securities AS over Finanstilsynets vedtak 5. januar 2017 om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester.

Finanstilsynet fant at foretaket hadde begått alvorlige og systematiske overtredelser av kravet til god forretningsskikk i verdipapirhandelloven. Finansdepartementet slutter seg i det vesentlige til Finanstilsynets vurderinger av de faktiske forhold, og at dette representerer brudd på kravet til god forretningsskikk.

Foretaket er gitt en avviklingspreiode frem til 15. september 2017.