Historisk arkiv

Nyheter

Ekspertgruppe for unoterte aksjer i SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal bidra i arbeidet med å vurdere om Statens pensjonsfond utland (SPU) bør kunne investeres i aksjer i unoterte selskaper. Gruppen består av førsteamanuensis Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole og professor Per Strömberg ved Stockholm School of Economics.

SPU kan i dag investeres i aksjer i unoterte eiendomsselskaper og i unoterte selskaper der styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. Det er ikke åpnet for aksjeinvesteringer i unoterte selskaper på generelt grunnlag. Finansdepartementet har varslet at det skal gjøres en vurdering av hvorvidt adgangen til å investere SPU unoterte selskaper bør utvides, med sikte på fremleggelse i fondsmeldingen våren 2018.

Ekspertgruppen skal kartlegge markedet for unoterte aksjeinvesteringer og vurdere forventet avkastning, risiko og kostnader ved slike investeringer. Et sentralt spørsmål er om unoterte selskaper systematisk representerer andre investeringsmuligheter enn børsnoterte selskaper og selskaper som søker slik notering. I motsatt fall vil forventet avkastning og risiko i hovedsak avhenge av hvor dyktig forvalter er til å velge ut selskaper og konkrete investeringer. Gruppen skal vurdere om Norges Bank har eller kan opparbeide slike fortrinn.

Ekspertgruppen skal også vurdere om det kan være mer hensiktsmessig å investere SPU i enkelte deler av det unoterte aksjemarkedet enn i andre. I tillegg skal gruppen se på hvilke krav Finansdepartementet eventuelt bør stille for slike investeringer.

Arbeidet vil ikke omfatte investeringer i unotert infrastruktur.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport i løpet av desember 2017.

Les mer i mandatet

Som ledd i arbeidet med å vurdere unoterte aksjeinvesteringer i SPU har Finansdepartementet i brev 29. juni 2017 også bedt om råd og vurderinger fra Norges Bank.

 

Mer om medlemmene i ekspertgruppen

Trond M. Døskeland er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Han er utdannet siviløkonom og har doktorgrad fra samme sted. Døskelands forskningsinteresser inkluderer kapitalforvaltning, husholdningsøkonomi, adferdsøkonomi, ansvarlige investeringer og risikostyring. Han har publisert bredt, blant annet i Journal of Finance, Management Science og Journal of Banking and Finance. Han har også skrevet boken «Personlig finans» om husholdningsøkonomi. Døskeland er styremedlem i Finansmarkedsfondet og varamedlem i Folketrygdfondet.

Per Strömberg er professor ved Stockholm School of Economics og professor II ved University of Chicago, Booth School of Business. Han har doktorgrad fra Carnegie Mellon University. Strömbergs forskningsinteresser inkluderer konkurser og privat selskapsfinansiering. Han har publisert i anerkjente tidsskrifter og flere artikler er belønnet med priser. Strömberg leder komiteen for Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, og han er styremedlem i det sjette AP fondet i Sverige.