Historisk arkiv

Endringer i forskrift til verdipapirfondloven - UCITS V-direktivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift til verdipapirfondloven. Endringene gjelder godtgjørelsesordninger for ledende ansatte med flere i forvaltningsselskaper for verdipapirfond, depotmottakere og utmåling av overtredelsesgebyr.

Forskriftsendringene gjennomfører i norsk rett de delene av fremtidige EØS-forpliktelser tilsvarende UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) som ikke er gjennomført ved lov 16. desember 2016 nr. 90 om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.).

Forskriftsendringene bygger på forslag utarbeidet av Finanstilsynet, jf. høringsnotat 3. september 2015, som departementet sendte på høring 21. september 2015.

Forskriften inneholder foreløpig ikke bestemmelser som gjennomfører forordning (EU) 2016/438 om depotmottakers plikter, siden forordningen ikke er tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2018.

Les mer: