Historisk arkiv

Nyheter

ESA har godkjent rederiskatteordningen for en ny periode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Den særlige skatteordningen for rederiene er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10-årsperiode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027.

– Det er viktig for Regjeringen at rederiskatteordningen videreføres, som en sentral del av vår maritime strategi. Regjeringen vil styrke konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en tøff internasjonal konkurranse. Vi har vært i en langvarig prosess med ESA, der vi har jobbet for å få gjennomslag for den norske rederinæringens behov. Vi har nå fått godkjent løsninger som i stor grad ivaretar disse behovene, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Rederiskatteordningen innebærer statsstøtte til skipseiende virksomheter. ESA er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om støtte. Alle planlagte støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes.

– Regjeringen fører en offensiv maritim politikk for at Norge fortsatt skal være en ledende maritim nasjon og et attraktivt vertsland. Rederiskatteordningen vil fortsatt være en internasjonalt konkurransedyktig ordning som gir maritim sektor stabile og forutsigbare rammebetingelser, sier næringsminister Monica Mæland (H).

I prosessen med ESA har Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet lagt vekt på den norske maritime sektoren som en drivkraft for innovasjon og utvikling av miljøvennlig skipsfart i Europa.

Godkjenningen innebærer at eksisterende regelverk kan videreføres med noen unntak. På bakgrunn av prosessen med ESA og for å sikre at ordningen er i samsvar med EØS-regelverket, vil Finansdepartementet i løpet av våren 2018 foreslå noen lovendringer:

  • Utleie av fartøyer på bareboat-vilkår begrenses til 40 prosent av total tonnasje i konsernet. Bareboat-kontraktene kan ikke være «finansielle». En bareboat-charter er finansiell blant annet dersom det sannsynlig at innleier eller en tredjepart vil overta fartøyet på andre vilkår enn markedsvilkår i løpet av eller etter utløpet av leieperioden.
  • Virksomheter med offshore-fartøyer kan velge en alternativ begrensningsregel for bareboat-utleie, slik at maksimalt 50 prosent av tonnasjen i konsernet kan leies ut på bareboat-vilkår, at leieperioden kan være maksimalt 5 år (+ 3 års forlengelse), og at strategisk management må skje fra EØS-området.
  • Innleie på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet.
  • Begrensningene for utleie og innleie skal i hovedregelen ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter.
  • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri (lektere) skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn.

ESA har godkjent at det kan etableres en overgangsordning, slik at rederiene gis frist frem til og med 31. oktober 2018 for å tilpasse seg de nye kravene for bareboat-utleie og kravene om EØS-registrering og bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn for lektere uten eget fremdriftsmaskineri.

ESA har også godkjent utvidelse av rederiskatteordningen til å omfatte visse nye typer vindmøllefartøyer. Utvidelsen ble vedtatt i 2016 med virkning fra 1. januar 2017.

Les mer: