Historisk arkiv

Gjennomføring av IFRS 9 i norsk rett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendring som gjennomfører IFRS 9 i norsk rett, ved endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Formålet med den nye standarden er å forbedre regnskapsavleggelsen vedrørende finansielle instrumenter, særlig ved å gå over til mer fremadskuende modell til innregning av forventede tap på finansielle eiendeler.

Finansdepartementet har også fastsatt overgangsregler for IFRS 9 og tapsnedskrivninger og kapitaldekningsmål.

Les forskriftene her: