Historisk arkiv

Nyheter

Notifikasjon av skatte- og avgiftsfordeler for elbiler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt notifikasjon av skatte- og avgiftsfordeler for elbiler til EFTA Surveillance Authority (ESA). Regjeringen ber om forlengelse av det eksisterende fritaket for merverdiavgift på elbiler, økte avskrivingssatser for el-varebiler, samt nye fritak for elbiler i omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften.

Notifikasjonen som nå er sendt ESA er utarbeidet i samarbeid mellom Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Merverdiavgiftsfritaket for batteribaserte elbiler er notifisert for en periode på tre år. De øvrige tiltakene, herunder merverdiavgiftsfritaket for brenselscellebaserte elbiler er notifisert for seks år. Departementet legger til grunn at ESAs avgjørelse vil foreligge før årsskiftet.

Bakgrunn:
Elbiler er i dag fritatt for merverdiavgift. Fritaket for merverdiavgift omfatter også leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. Fritaket er godkjent av ESA ut 2017. I forbindelse med behandlingen statsbudsjettet for 2017 anmodet Stortinget regjeringen om å forlenge merverdiavgiftsfritakene for batteribaserte elbiler frem til 2020, og frem til 2025 for elbiler basert på brenselscelleteknologi (alternativt til det er solgt 50 000 biler). Stortinget anmodet også om at det innføres nye fritak for elbiler i årsavgiften (trafikkforsikringsavgiften) og omregistreringsavgiften. Anmodningsvedtakene er fulgt opp i regjeringens budsjettforslag for 2018 under den forutsetning at tiltakene godkjennes av ESA. I forbindelse med 2017-budsjettet vedtok Stortinget også at el-varebiler skal kunne avskrives med en forhøyet avskrivningssats. Bestemmelsen trer i kraft når ESAs godkjenning foreligger.

Les notifikasjonen fra Finansdepartementet: “Notification of tax measures for electric vehicles”