Historisk arkiv

Nyheter

Nytt om sysselsettingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Samtidig som det var 50 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen i 2016 enn i 2013, viser foreløpige beregninger at det er blitt 60 000 flere sysselsatte i andre jobber i privat sektor. Fastlandsnæringer har demmet opp for oljenedgangen.

SSB har i dag lagt fram foreløpige beregninger som viser at det er blitt om lag 50 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen siden 2013. Mesteparten av fallet kom i 2015 og 2016.

Samtidig viser nasjonalregnskapet fra SSB at den samlede sysselsettingen har holdt seg oppe i denne perioden, på tross av nedgangen i oljerelatert virksomhet. Siden 2013 har samlet sysselsetting steget med om lag 30 000 personer. Etter Finansdepartementets beregninger er det dermed blitt anslagsvis 80 000 flere sysselsatte i jobber som ikke er knyttet til olje, hvorav rundt 20 000 i offentlig sektor og 60 000 i privat sektor.

Også i enkeltårene 2015 og 2016, da effekten av oljenedgangen slo hardest ut i redusert sysselsetting, har nedgangen i petroleumsrelatert sysselsetting vært motvirket av oppgang i øvrig sysselsetting. Oppgangen har vært størst i privat sektor.

– I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for at norsk økonomi har vært hardt rammet av oljenedgangen. Samtidig som det er 50 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen enn i 2013, viser foreløpige beregninger at det er blitt 60 000 flere sysselsatte i andre jobber i privat sektor. I tillegg kommer 20 000 i offentlig sektor. Det viser at regjeringens politikk for vekst og omstilling virker, sier finansminister Siv Jensen.

Årlig endring i personer

2014

2015

2016

Gjennom
perioden

Samlet sysselsetting*

33 000

8 000

-6 000

34 000

Sysselsetting knyttet til oljevirksomheten**

-1 000

-25 000

-25 000

-51 000

Beregnet endring i øvrig sysselsetting***

34 000

33 000

19 000

86 000

Sysselsetting i offentlig forvaltning*

9 000

6 000

8 000

23 000

Kilder
*  Nasjonalregnskapet, http://ssb.no/nr. For 2016 er tallet beregnet som et gjennomsnitt for de tre første kvartalene.

**  SSB 18.01.17: "Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen", http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/faerre-sysselsatte-knyttet-til-petroleumsnaeringen.
SSB har sett bort fra virkningen for norske underleverandører av reduserte petroleumsinvesteringer i andre land.

***  Finansdepartementet. Det er sett bort fra bruttoendringer sysselsettingen som ikke er knyttet til oljevirksomheten. Det er ikke tatt hensyn til lavere sysselsetting i offentlig sektor som skyldes lavere etterspørsel fra petroleumsnæringen.

__________________

Spørsmål og svar:

 

Hvordan har oljeprisfallet slått ut i norsk økonomi?

  • Oljeprisen falt kraftig fra sommeren 2014. Det har gitt et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, som først og fremst har rammet arbeidsplasser på Sør- og Vestlandet, men også andre deler av landet. Vi måtte regne med at veksten i produksjon og sysselsetting ville rammes hardt av et så kraftig fall i oljeprisen.

Hvor stor nedgang har det vært i sysselsetting knyttet til oljevirksomhet?

  • SSB har beregnet at det har vært en nedgang i sysselsettingen knyttet til oljevirksomheten på 50 000 personer siden 2013. Mesteparten av fallet kom i 2015 og 2016. Det er mange jobber.

Hvordan har det gått med den samlede sysselsettingen etter oljeprisfallet?

  • Den samlede sysselsettingen er på om lag samme nivå som da oljeprisen begynte å falle.* I lys av den kraftige nedgangen i oljerelatert sysselsetting er utviklingen bedre enn vi kunne frykte.

Har de nye jobbene bare kommet i offentlig sektor?

  • Nei. Nasjonalregnskapet fra SSB viser at samlet sysselsetting har steget med om lag 30 000 personer siden 2013. Etter Finansdepartementets beregninger er det dermed blitt anslagsvis 80 000 flere sysselsatte i jobber som ikke er knyttet til olje, hvorav rundt 20 000 i offentlig sektor og 60 000 i privat sektor.
  • Omstilling og nyskaping i næringslivet har dermed langt på vei demmet opp for det kraftige tilbakeslaget fra oljevirksomheten. Sysselsettingen i privat sektor ville ellers falt mye mer enn det vi nå har sett. Det tyder på at de virkemidlene regjeringen har satt inn, både kortsiktige og langsiktige, virker.
  • Det er fortsatt utfordringer – særlig på Sør- og Vestlandet. Arbeidsledigheten er fortsatt høy, og sysselsettingen holder ikke tritt med befolkningsveksten. Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for at flest mulig har en jobb å gå til.

Om regjeringens tiltakspakke:

  • Som en del av budsjettforslaget for 2016 la Regjeringen fram en tiltakspakke mot ledighet på om lag 4 milliarder kroner. Regjeringen la også for 2017 fram forslag om en tiltakspakke på om lag 4 milliarder kroner. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslo Regjeringen nye tiltak mot ledighet på over 900 millioner kroner i lys av utviklingen i økonomien. I behandlingen i Stortinget ble innsatsen økt ytterligere.

 

* Sysselsettingen i 3. kvartal 2016 var 2 751 000 personer, det samme som i 3. kvartal 2014 (sesongjustert).