Historisk arkiv

Råd fra Norges Bank om referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland (SPU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag mottatt råd fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av SPUs referanseindeks for aksjer. Beslutninger om sammensetningen av fondets referanseindeks tas av Finansdepartementet.

Olje- og gassektoren omfatter i dag energivirksomhet i bred forstand, herunder integrerte oljeselskaper, oljeserviceselskaper og selskaper innen fornybar energi.

 Rådet fra Norges Bank tar utgangspunkt i oljeprisrisikoen i statens formue. Banken presiserer at rådet ikke gjenspeiler et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren.  

- Problemstillingen som Norges Bank tar opp er omfattende og har mange sider. Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av SPU. Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, sier finansminister Siv Jensen.

Perspektivmeldingen 2017 drøftet sårbarheten for et varig fall i inntektene fra olje og gass med utgangspunkt i Norges nasjonalformue og vurderte et bredt sett med virkemidler.

Finansdepartementet vil nå innhente ytterligere informasjon, og orientere Stortinget om arbeidet i fondsmeldingen til våren. Det tas sikte på at regjeringen kan legge frem sin konklusjon høsten 2018.

 

Brev fra Norges Bank: "Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland"

Vedlegg fra Norges Bank - tabeller og figurer.

Pressemelding fra Norges Bank