Historisk arkiv

Regler om beregningsgrunnlaget for kravet til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Krav til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv. trer i kraft 30. juni 2017. Det følger av CRR/CRD IV-forskriften § 5 fjerde ledd siste punktum at Finansdepartementet skal fastsette regler om beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken (eksponeringsmålet).

Nærmere regler om eksponeringsmålet følger av kommisjonsforordning (EU) 2015/62. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finansdepartementet har i dag fastsatt at beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken (eksponeringsmålet) for å beregne kravet til uvektet kjernekapitaldekning skal beregnes i henhold til reglene som fremgår av  kommisjonsforordning (EU) 2015/62. Reglene trer i kraft 30. juni 2017.

Endringsforskrift med vedlegg