Historisk arkiv

Nyheter

Bedre kriminalitetsbekjempelse med ny hvitvaskingslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. - Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem forslag til nye og oppdaterte regler som skal forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Regelverket som nå legges frem, vil bidra til kriminalitetsbekjempelse på mange områder. Informasjon som rapporteres inn etter hvitvaskingsloven, vil også være ett av flere viktige verktøy i regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Lovforslaget bygger på tidligere norsk lovgivning for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, men utvider samtidig regelverket til å gjelde for tilbydere av spilltjenester. Lovforslaget legger videre opp til å tydeliggjøre ansvaret til agenter av utenlandske betalingsforetak for å forhindre hvitvasking, og å underlegge agentene tilsyn.  

Tydeligere krav til risikovurdering
Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak (tidligere «kundekontroll»), undersøkelser og rapportering, i samsvar med anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF) og EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven stiller klarere krav til foretakene om å gjennomføre risikovurderinger i sitt anti-hvitvaskingsarbeid, og tilpasse innsatsen til den identifiserte risikoen.

Helt nytt i loven er hjemler for å ilegge rapporteringspliktige overtredelsesgebyr for brudd på loven. Dette har blitt etterlyst internasjonalt for å bidra til at foretakene gjør det de er pålagt.

Åpner for regulering av virtuell valuta
Siden loven ble utredet av Hvitvaskingslovutvalget, har det samlet sett vært en kraftig vekst i verdien og antallet av virtuelle valutaer, som for eksempel bitcoin. I desember i fjor ble det enighet i EU om å utvide fjerde hvitvaskingsdirektiv for å håndtere virtuelle valutaer. Det norske lovforslaget inneholder en forskriftshjemmel for å kunne utvide hvitvaskingsreglene til å gjelde for oppbevaringstjenester for virtuell valuta og vekslere mellom vanlig og virtuell valuta. 

– Den raske fremveksten av virtuell valuta byr på nye problemstillinger. Vi tar nå et viktig steg for å regulere en del av markedet som byr på særlige utfordringer, sier finansministeren.

Fjerde hvitvaskingsdirektiv inneholder også krav til opprettelse av registre med informasjon om reelle rettighetshavere.  Å opprette et register med informasjon om reelle rettighetshavere i Norge har en side til et pågående arbeid i Nærings- og fiskeridepartementet om å øke tilgjengeligheten til opplysninger om registrerte aksjeeiere. Finansdepartementet er i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet om mulighetene for å samordne opplysninger om registrerte aksjeeiere og opplysninger om reelle rettighetshavere. Arbeidet med å opprette et register over reelle rettighetshavere er omfattende, men Finansdepartementet har som mål å legge frem forslag til nødvendige lovregler i løpet av våren.

Les mer: