Forsiden

Historisk arkiv

Boliglånsforskriften på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag om endring og videreføring av boliglånsforskriften.

– Finanstilsynets analyse tyder på at innstrammingen i boliglånsforskriften i fjor har hatt en effekt på bankenes utlånspraksis. Nå skal vi nøye vurdere forslagene fra Finanstilsynet og eventuelle høringsinnspill, sier finansminister Siv Jensen.

Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. For å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet fastsatte Finansdepartementet sommeren 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften ble strammet inn og videreført 1. januar 2017.

Gjeldende boliglånsforskrift skal i utgangspunktet gjelde frem til 30. juni 2018. Finansdepartementet ba i november Finanstilsynet vurdere hvordan forskriften har virket, og om den bør avvikles eller videreføres.

Finanstilsynet foreslår å videreføre forskrifts­regulering av bankenes utlånspraksis, men foreslår at det i ny boliglåns­forskrift gjøres enkelte endringer sammenlignet med dagens forskrift. Tilsynet foreslår at særkravene i Oslo oppheves, og at bankenes fleksibilitet til å gi lån som ikke oppfyller alle krav i forskriften, settes til 8 prosent i hele landet. Finanstilsynet foreslår at forskriften skal gjelde på ubestemt tid.

Finanstilsynet foreslår å presisere at lån med pant i bolig også omfatter lån med pant i fritidseiendom. Videre foreslår tilsynet å presisere at krav til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsbetaling på gitte vilkår ikke skal gjelde for seniorlån.

Høringsfristen er 11. april.

Les mer i høringsnotatet