Historisk arkiv

Brev til ESA om klage på reglene om leterefusjon i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I brev til Eftas overvåkningsorgan (ESA) i dag fastholder Finansdepartementet at reglene om leterefusjon i petroleumsskatten ikke innebærer statsstøtte.

Leterefusjon er en integrert del av petroleumsbeskatningen. Reglene gir petroleumsselskaper uten skattbar inntekt rett til årlig tilbakebetaling av skatteverdien (78 pst.) av letekostnadene på samme tidspunkt som etablerte petroleumsselskaper med skattbart overskudd. Reglene sikrer dermed lik skatteverdi av letekostnader for petroleumsselskaper i og utenfor skatteposisjon, og innebærer ikke statsstøtte.

Petroleumsselskapene utnytter verdifulle naturressurser som tilhører fellesskapet. Med en samlet skattesats på 78 pst. er det særlig viktig at petroleumsskatten er utformet nøytralt, slik at den høye skattesatsen ikke hindrer gjennomføring av lønnsomme leteboringer, utbygginger og tiltak på eksisterende felt. Uten et nøytralt skattegrunnlag ville den høye skattesatsen (78 pst.) hindre lønnsom leting og utbygging. Verdiskapningen og skatteinntektene fra sokkelen ville da blitt lavere.

Leterefusjonsordningen på norsk sokkel ble innført for å sikre lik skatteverdi av leteutgifter for selskaper i og utenfor skatteposisjon. Petroleumsselskaper i skatteposisjon får løpende fradrag for skatteverdien (78 pst.) av letekostnader i skattbar inntekt. Leterefusjonsordningen gir selskaper uten skattbar nettoinntekt rett til årlig tilbakebetaling av skatteverdien av letekostnadene – dvs. på samme tidspunkt som etablerte selskaper med skattbart overskudd.

Leterefusjon har ingen effekt på nåverdien av skattefradragene eller provenyet fra petroleumssektoren, se også beskrevet i Ot. prp. nr. 1 (2004-2005).

Les brevet fra Finansdepartementet til ESA.