Forsiden

Historisk arkiv

Brexit: Beredskap på finansmarkedsområdet for en eventuell «no deal»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Den britiske regjeringen og EU-kommisjonen ble 14. november enige om et utkast til avtale som regulerer Storbritannias uttreden av EU (brexit). Avtalen omfatter også en overgangsordning som skal gjelde fra og med 30. mars 2019 til og med 31. desember 2020, eventuelt lengre ved behov. I overgangsperioden skal britene fortsatt omfattes av reglene og forpliktelsene som følger av medlemskap i både EU og EØS. Utmeldingsavtalen må godkjennes i Europaparlamentet og det britiske parlamentet.

Inntil avtalen er endelig godkjent fortsetter arbeidet med å vurdere risikoer og mulige tiltak i fall avtalen ikke blir godkjent, og det dermed ikke blir noen overgangsordning («no deal»). Norske myndigheter følger arbeidet både i EU og Storbritannia tett på flere nivåer og vurderer løpende om det er særlige utfordringer på norsk side som krever tiltak.

Norske myndigheter er godt kjent med at det er knyttet særlige utfordringer til en «no deal»-brexit for aktører i EØS-området som bruker britiske sentrale motparter til å cleare finansielle instrumenter. EU-kommisjonen har flere ganger kommunisert vilje til å finne en løsning, se blant annet EU-kommisjonens meddelelse 13. november 2018 om beredskap for ulike brexit-scenarier (COM(2018) 880 final). Kommisjonen opplyser at den ved et «no deal»-utfall vil treffe tiltak slik at banker og foretak i EU skal kunne fortsette å bruke britiske sentrale motparter til å cleare derivatkontrakter for en periode. Det dreier seg om en svært midlertidig adgang som vil være betinget av visse vilkår. Videre har ESMA, EUs tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet, foreslått et unntak fra clearingplikt ved overføring av kontrakter fra en britisk motpart til en motpart i en annen medlemstat som følge av brexit.

Finansdepartementet har tett kontakt med EU-kommisjonen om brexit og har beredskap for ulike utfall. Hvis EU treffer tiltak for å avhjelpe brexit uten en overgangsordning på finansmarkedsområdet, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge og for norske aktører.

Det er også satt i gang et forberedende arbeid for å etablere tilsynsavtaler med britiske myndigheter. Finanstilsynet følger dette arbeidet og tar sikte på å inngå avtale med britiske myndigheter på samme måte og med samme innhold som EU-landene.