Historisk arkiv

Endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven. Lovforslaget følger opp Verdipapirlovutvalgets utredning om MiFID II og MiFIR.

Formålet med lovforslaget er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets andre utredning, NOU 2017:1 «Markeder for finansielle instrumenter».

I 2014 ble det vedtatt nytt verdipapirmarkedsregelverk i EU i form av et direktiv (MiFID II) og en forordning (MiFIR). Direktivet og forordningen gjelder i EU fra 3. januar 2018, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Regler som samsvarer med endringer etter direktivet og forordningen, ble vedtatt i norsk rett ved to forskrifter fastsatt av Finanstilsynet i desember 2017 (MiFID II- og MiFIR-forskriften). MiFID II-forskriften bygger på lovutkastet i NOU 2017:1, men uten at det er tatt stilling til utvalgets utredning og forslag om nasjonale valg ved gjennomføringen. MiFIR-forskriften er en speiling av reglene som følger av MiFIR.

Selv om det allerede er på plass regler i nasjonal rett som samsvarer med MiFID II og MiFIR, er det behov for å forbedre strukturen og gjøre de nye reglene lettere tilgjengelig i lovs form. Videre er det behov for å følge opp utvalgets forslag om nasjonale valg og revisjon eller oppheving av enkelte gjeldende regler.

MiFID II og MiFIR gir nye regler om handel i finansielle instrumenter, herunder regulering av verdipapirforetak og handelsplasser. I gjeldende norsk lovgivning er reglene om handelsplasser delt mellom verdipapirhandelloven og børsloven. Som følge av den tette sammenhengen mellom disse reglene og økt harmonisering av EØS-reglene, foreslår regjeringen i sin helhet å gjennomføre bestemmelsene i MiFID II og MiFIR i verdipapirhandelloven. Lov om regulerte markeder (børsloven) foreslås dermed opphevet.

Les mer