Historisk arkiv

Utredning nr. 4 fra Verdipapirlovutvalget, NOU 2018:1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget har overlevert sin fjerde utredning til Finansdepartementet, med forslag til endringer i verdipapirforskriften og oppheving av børsforskriften.

Utvalget ble oppnevnt 22. mai 2015, og skal komme med forslag til gjennomføring av EUs reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Videre skal utvalget blant annet foreta en helhetlig gjennomgang av reglene om tilbudsplikt, børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, prospekter, samt prosessuelle regler for klagenemnd og for domstolene der offentligrettslig kompetanse er delegert til et regulert marked. Verdipapirlovutvalget ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Forslag til endringer i verdipapirhandelloven for gjennomføring av EØS-regler som tilsvarer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) ble fremlagt i utvalgets andre utredning, NOU 2017:1. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer transparente og velfungerende markeder samt til økt investorbeskyttelse.

Kommisjonen har også vedtatt en rekke utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR, ofte omtalt som nivå 2-regler. Til MiFID II har Kommisjonen per dags dato vedtatt ett kommisjonsdirektiv og 32 kommisjonsforordninger, hvorav 31 i form av tekniske standarder. Til MiFIR er det vedtatt 18 kommisjonsforordninger, hvorav 16 i form av tekniske standarder.

I denne fjerde utredningen, NOU 2018:1, fremlegger Verdipapirlovutvalget forslag til gjennomføringen i norsk rett av EØS-regler som svarer til ovennevnte utfyllende rettsakter til MIFID II og MiFIR (nivå-2).

1. januar 2018 trådte forskrifter fastsatt av Finanstilsynet 4. desember 2017 med nasjonale regler tilsvarende forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR-forskriften), og om verdipapirforetak, regulerte markeder, datarapporteringstjenester og handel i varederivater og utslippskvoter (MiFID II-forskriften), i kraft. Samme dag trådte også forskrift 20. desember 2017 om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene (nivå 2) i kraft.   Denne fjerde utredningen, NOU 2018:1, tar utgangspunkt i utvalgets tidligere NOU 2017:1 om gjennomføring av MiFID II og MiFIR, som kom i tid før ovennevnte forskrifter ble fastsatt. Det vil derfor ikke være samsvar mellom beskrivelsen av gjeldende rett i NOU 2018:1og gjeldende rett etter fastsettelse og ikrafttredelse av ovennevnte forskrifter. Videre vil det heller ikke være fullt ut samsvar mellom forslagene til forskriftstekst i NOU 2018:1 og ovennevnte utfyllende forskrifter av 20. desember 2017. Utvalget viser herunder til at det i NOU 2018:1, i likhet med systematikken lagt opp til i NOU 2017:1, foreslås at børsforskriften oppheves og bestemmelsene inntas i verdipapirforskriften. Videre forutsetter forskriftsforslaget i NOU 2018:1 at utfyllende regler til MiFID II og MiFIR er innlemmet i EØS-avtalen, og at forordningene derved gjennomføres ved inkorporasjonsbestemmelser, mens kommisjonsdirektivet til MiFID II gjennomføres ved transformasjon. Videre ble det i NOU 2017:1 foreslått en endret regelverksstruktur der bestemmelsene i MiFID II og MiFIR plasseres i verdipapirhandelloven, mens de utfyllende rettsakten på nivå 2 plasseres i verdipapirforskriften. Bakgrunnen for dette trinnhøydeprinsippet er å gjøre strukturen mer i samsvar med oppbygningen av EU-reglene og enklere tilgjengelig for brukerne.

Spørsmål om utredningen kan rettes til utvalgets leder, Filip Truyen, tlf. 95 86 95 08.