Forsiden

Historisk arkiv

Forsikringsdistribusjonsdirektivet innlemmes i EØS-avtalen 26. oktober 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag gitt tilslutning til å innlemme forsikringsdistribusjonsdirektivet i EØS-avtalen. Dette forutsetter at EØS-komiteen på møtet 26. oktober 2018 treffer en beslutning om dette.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv (EU) 2016/97) erstatter forsikringsformidlingsdirektivet fra 2002, som er gjennomført i norsk rett i forsikringsformidlingsloven. Et av hovedformålene med det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet er å innføre like rammer for formidling og salg av forsikringer uavhengig av om forsikringen selges direkte fra et forsikringsselskap eller gjennom en salgskanal, som f.eks. agent eller megler. Dette skal bidra til at forbrukere får samme beskyttelse uansett hvordan forsikringen er anskaffet. Det er ventet at direktivet vil styrke forbrukerbeskyttelsen og legge til rette for økt konkurranse.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet er basert på minimumsharmonisering, og harmoniserer nasjonale bestemmelser om formidling og salg av forsikringer og reglene for adgangen til å utøve forsikringsformidlingsvirksomhet. Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring utkast til regler som vil gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet, i norsk rett. 

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendringer, må Stortingets samtykke bli innhentet før beslutningen kan tre i kraft.

Se tidligere høringer om saken: