Historisk arkiv

Høring NOU 2018: 10 - gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette Verdipapirlovutvalgets femte utredning, NOU 2018: 10, på høring.

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende regler om EØS-prospekt som svarer til EUs forordning 2017/1129 (prospektforordningen), samt å fastlegge regler for nasjonale prospekt.

Hovedformålet er å forenkle prospektregelverket for å effektivisere markedets tilgang til kapital, samtidig som hensynet til informasjon og investorbeskyttelse opprettholdes.

Status: Under behandling
Høringsfrist: 01.10.2018

Les mer: