Historisk arkiv

Krisehåndteringsdirektivet innlemmes i EØS-avtalen 9. februar 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag gitt tilslutning til at EØS-komiteen på møtet 9. februar 2018 kan treffe beslutning om å innlemme krisehåndteringsdirektivet i EØS-avtalen.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv., krisehåndteringsdirektivet, pålegger de enkelte medlemsstatene å etablere et regelverk for krisehåndtering som kan støtte opp om den finansielle stabiliteten.

Regelverket skal legge til rette for at myndighetene kan forebygge og håndtere økonomiske problemer i banker, kredittforetak og visse verdipapirforetak på en hensiktsmessig måte. Regelverket skal bidra til at også større foretak kan settes under krisehåndtering eller avvikles, uten at den finansielle stabiliteten trues, samtidig som innskudd og offentlige midler beskyttes. Statene skal utpeke en nasjonal krisehåndterings­myndighet som er ansvarlig for å utføre oppgavene som følger av direktivet. 

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendringer, vil Stortingets samtykke bli innhentet, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Stortinget har til behandling Prop. 159 L (2016-2017) med forslag til lovendringer som gjennomfører EØS-regler som svarer til direktivet i norsk rett. Stortingets finanskomite har lagt opp til lovvedtak 6. mars.

Les mer om lovforslaget: