Historisk arkiv

Lov om endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven sanksjonert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortingets vedtak om lov om endringer av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven 4. juni 2018, ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd.

Vedtaket er basert på et lovforslag i Prop. 77 L (2017-2018) om MiFID II og MiFIR. Lovforslaget er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning om EUs reviderte verdipapirmarkedsdirektiv (MiFID II) og verdipapirmarkedsforordning (MiFIR).

Finansdepartementet legger til grunn at loven vil kunne settes helt eller delvis i kraft 1. januar 2019. MiFID II og MiFIR og utfyllende kommisjonsrettsakter er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå, og ikrafttredelsestidspunktet for deler av loven vil derfor kunne avhenge av tidspunktet for når regelverket innlemmes i EØS-avtalen.

Finansdepartementet vil utarbeide forskrifter med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018:1 om gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR.

Per i dag gjelder forskrifter fastsatt av Finanstilsynet i desember 2017 som samsvarer med endringer etter MiFID II og speiler MiFIR og utfyllende kommisjonsrettsakter.

Les mer: